သတိ

in #myanmar • 3 years ago

သတိ🌅🌅🌇🌇
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြနဲ႔
လႈပ္ရွားရုန္းကန္ၾက။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အားလံုး
ခ်န္ခဲ့ၿပီးထြက္သြားရ။
ဘယ္မွာလည္း နင့္ေနရာ
ဘယ္မွာလည္း နင့္ရာထူး
နင့္နဲ႔ပါေသာ အရာ
နင့္ျပဳခဲ့တဲ့ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈေတြပါ။
Written by @nilar steemit

Sort:  

ငါစြဲအတၱ​ေတ