"ေရစက္"

in #myanmar3 years ago (edited)

"ေရစက္"
..............

နီးနီးေလးေနေပမယ့္ ..
အမွွုမဲ့အမွတ္မဲ့ အမွတ္တရမျဖစ္တဲ့ ေရစက္ေတြရွိတတ္သလို...

ေဝးလြန္းေနေပမယ့္.. စူးစူးနစ္နစ္အမွတ္တရျဖစ္တတ္တဲ့ေရစက္ေတြလည္းရွိတယ္ ..။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႕လာရေပမယ့္ မေန႔ကမွေတြ႕ရသလိုမ်ိဳး စိမ္းသက္သက္ေရစက္ေတြရွိသလို..

ခုမွေတြ႕ရေပမယ့္ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေတြ႕ဆံုပတ္သက္ရင္းႏွီးခဲ့ရသလို နီးလြန္းတဲ့ေရစက္ေတြလည္းရွိတယ္..။

ဘာလုပ္ေပးေပး
အေကာင္းမျမင္မိတဲ့ေရစက္ေတြရွိသလို..

ဘာမွလုပ္မေပးရင္ေတာင္.. အေကာင္းခ်ည္းထင္ေနမိတဲ့ေရစက္ေတြလည္းရွိတယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို မုန္းမိတတ္တဲ့ေရစက္ေတြရွိသလို..

မုန္းစရာေကာင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္မိေနတဲ့ေရစက္ေတြလည္းရွိတယ္ ..။

ေသခ်ာတာကေတာ့..

ခ်စ္ျခင္းေရစက္ကို ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္သလို..

အမုန္းေရစက္ကိုလည္း ေရွာင္လႊဲလို႔လည္းမရႏိုင္ဘူး ။

Credit ပုညခင္
အရမ္းႀကိဳက္မိတဲ့စာသားေလးေတြပါ💕💕

Sort:  

​ေရစက္​

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.