အလြမ္း😞😞

in #myanmar3 years ago

မိသားစုေတြ အေနေဝးေနလို႔
လြမ္းရတယ္။
သူငယ္ခ်င္းေတြ ခြဲခြာရလို႔
လြမ္းရတယ္။
ခ်စ္သူေတြ တစ္ေျမဆီေဝးလို႔
လြမ္းရတယ္။
အလြမ္းဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာရွိပါတယ္။
Written by @nilar steemit
fotos_20180330075850-1.jpg

Sort:  

အလြမ္​းမရိွတဲ့​ေနရာသြား​ေအာင္​​ေအ

Congratulations @nilar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @nilar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!