အေတြး💖၅

in #myanmar3 years ago

လူခ်င္းအတူတူ
ေကာင္းမႈလုပ္တာခ်င္းတူၾကေသာ္လည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူၾကေပ။
မိမိအတြက္လုပ္ၾကတဲ့သူနဲ႔
အမ်ားအတြက္လုပ္ၾကတဲ့သူစိတ္ဓာတ္စြမ္းအားမတူၾကေပ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစအမ်ားအတြက္လုပ္ရင္းနဲ႔ကိုယ့္အတြက္ကအလိုလိုရလာတတ္ပါတယ္။
Written by @nilar steemit

Sort:  

👌👌🙏🙏👍👍

good

This post has received a 0.45 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.