အေတြး💙၄

in #myanmar3 years ago

မြန္းၾကပ္မႈေတြမ်ားရင္
ေပါက္ကြဲတတ္တယ္။
ခံစားရတာေတြမ်ားရင္
အားငယ္လာတတ္တယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာရင္
စိတ္တိုတတ္လာတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္တစ္ခုခုမလုပ္ခင္မေျပာခင္အရင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္......
Written by @nilar steemitfotos_20180314111148-1.jpg

Sort:  

မွတ္​သားိုက္​ပါ​ေပတယ္​

Congratulations @nilar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nilar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.