အေတြး💙၂

in #myanmar3 years ago

လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျမင္ခ်င္းမတူၾကပါဘူး။တစ္ခါတစ္ေလကိုယ္ကမွန္တယ္ထင္ေပမဲ့သူတို႔ဘက္မွာမွားေနတယ္။ကိုယ္ကဝိုင္းတယ္ထင္ေပမဲ့သူတို႔ဘက္မွာျပားေနတယ္။လူခ်င္းမတူသလိုအျမင္ခ်င္းလည္းမတူပါဘူး။ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုယ့္ေဘးမွာရွိတဲ့သူေတြကိုအေကာင္းဆံုးေတြပဲျဖစ္ေစခ်င္ေပမဲ့တခ်ိဳ႕သူေတြကကိုယ့္ထက္သာမွာအရမ္းစိုးရိမ္ၾကတယ္။ကိုယ္တကယ္စိတ္ရင္းနဲ႔ပဲကူညီႏိုင္သေလာက္ကူညီေပးေပမဲ့ကူညီမႈေနာက္ကြယ္မွာေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိမယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ဘာမွမရရပါသူတပါးအတြက္အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီးကိုယ့္အတြက္လည္းအပန္းမႀကီးတဲ့ကိစၥကိုဘယ္လိုမွဂရုမစိုက္ဘဲမေနနိုင္တာကေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ပါပဲ။တကယ္ဘာမွမေမၽွာ္လင့္ေပမဲ့တစ္ခုေတာ့ေမၽွာ္လင့္မိပါတယ္အဲတာကေတာ့ေစတနာမေစာ္ကားဖို႔ပါပဲ။
ကိုယ္ျပဳေသာကံကိုယ့္ထံပဲ့တင္ျပန္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့စကားေလးအတိုင္းပဲေပါ့။
fotos_20180307124036-1.jpg
Written by @nilar

Sort:  

မွတ္​သားထားပါ့မယ္​ နီ​ေလး 😂😁😬

ဟုတ္ကဲ့ပါ

​ေတာ္​​ေတာ္​ရင္​့က်က္​လာပီ ငါတို႔ နီ​ေလး

အေတြ႔ၾကံဳေတြကသင္ေပးသြားတာပါလို႔

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

မွန္ပါတယ္ဗ်ာ

ဟုတ္ပ😊😊

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawthu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.