ဆိုင္ကယ္ခ်စ္ေသာကြၽန္ေတာ္

in #myanmar5 years ago

ဆိုင္ကယ္ခ်စ္ေသာကြၽန္ေတာ္
တေန႔တေန႔ ဆိုင္ကိုလာျပင္တဲ့ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ မနက္မိုးလင္းလို႔ ဆိုင္ဖြင့္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြေရာက္လာၿပီ။ဟိုဟာေလးလုပ္ခ်င္လို႔ ဒီဟာေလးလဲခ်င္လို႔နဲ႔ လုပ္လိုက္ရတာမနက္ကေန ညေနဆိုင္ပိတ္ခ်ိန္ထိ ပါပဲ။တခါတေလေခါင္းစားတဲ့ဆိုင္ကယ္ေတြေရာက္လာရင္အေတာ္ေလးကိုစိတ္ညစ္ရတယ္။အဲ့တစီးျပင္တာနဲ႔တျခားဆိုင္ကယ္၃စီးေလာက္ၿပီးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ကိုဒီဆိုင္ကယ္ကအခ်ိန္ယူသြားတာ။
စာေရးဖို႔လဲမအားလို႔ တိုတိုတုတ္တုတ္ပဲေရးတင္လိုက္တာပါ။
ဆိုင္ကယ္ပ်က္ရင္လာျပင္ၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့အပိုင္းျဖစ္လို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

image

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27677.20
ETH 1644.25
USDT 1.00
SBD 2.21