အလုပ္႐ႈပ္ေနတာပဲ

in #myanmar5 years ago

အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ေနတာပဲ။တေနကုန္မနားရေသးဘူး။ထမင္းေတာင္မနက္က၁နာရီေက်ာ္မွသြားစားျဖစတယ္။မိန္းမကေနာက္က်လို႔ျပသနာက႐ွာေသးတယ္။အလုပ္ေတြမ်ားတာသူကမသိဘူး။ဘာလို႔ေနာက္က်ေနတာလဲဆို႔ၿပီးအျပစ္တင္တဲ့အသံနဲ႔လူကပင္ပန္ၿပီးေမာေနတာေရတခြက္နဲ႔ဆီးမႀကိဳပဲအျပစ္နဲ႔ဆီးႀကိဳတယ္။ေပါက္ကြဲဲၿပီး သိခ်င္ဆိုင္လိုက္ၾကည့္ေပါ့ကြာ။အခုေတာင္ခဏထားခဲ့ၿပီးထမင္းျပန္လာစားရတာဟ
ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ကြၽန္ေတာ္႐ႈပ္ေနပါတယ္။

image

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27677.20
ETH 1644.25
USDT 1.00
SBD 2.21