စတီးမစ္နွင့္ ကြ်န္ေတာ္

in #myanmar4 years ago (edited)

ျမန္မာစတီးမစ္ မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုး မဂၤလာပါ …
က်န္းခန္းသာလို႔ မာျကပါစဗ်ာ…
ဧပရယ္လမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဟုိတယ္သင္တန္းသည္ ေအာက္တိုဘာလမွသာ ျပီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေျကာင့္ သင္တန္းတစ္ဖက္နွင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ စတီးမစ္ေပၚတြင္ စာမ်ားမေရးနိုင္ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပံုနွင့္ ကဗ်ာတိုေလးမ်ားေတာ့တင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
စတီးမစ္ကို ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ပါသည္။ စတီးမစ္ေျကာင့္ မိတ္ေဆြေပါင္းသင္းမ်ား ရရွိခဲ့သလို မေမ့နိုင္ေသာ အမွတ္တရမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေျကာင့္ စတီးမစ္ကို ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ထို႔အတူ MSC မိသားစု ၀င္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
တကယ္ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေတြ႔ျကံုမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ၀တၲဳရွည္မ်ား ေရးသားဖို႔ စိတ္ျပင္းျပလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘ၀သမားမို႔ ၀မ္းေရးအတြက္ျကိုးစားေနရေသာေျကာင့္ စိတ္ကူးနွင့္ ဆႏၵ တစ္ထပ္တည္းမက်နိုင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ လာမဲ့၆လပိုင္းတြင္ အလုပ္မွ ခြင့္ရက္ရွည္ရမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ ထိုဆႏၵျပည့္၀လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ထို႔အတူ မေ၀းေတာ့ေသာ MSC gathering ကလည္း ေတာင္ျကီးျမိဳ႕မွာ ေစာင့္ျကိုေနေပေတာ့မည္။ ထို႔အတြက္လည္း ျကိုတင္ရင္ခုန္ေနရပါသည္။
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ ဓာတ္ဖမ္းထားေသာပံုေလးမ်ားကို တင္ရင္ စတီးမစ္ကို အလယ္၀င္လိုက္ရပါသည္။

IMG_20190521_183329.jpg
( ဦးပိန္တံတားေပၚမွ ျမင္ကြင္း)

IMG_20190521_182706.jpg
( ဦးပိန္တံတား )

IMG_20190521_174449.jpg
IMG_20190521_174612.jpg
IMG_20190521_174813.jpg
( မဟာမုနိ ဘုရားႀကီး )

ကိုက္ိုမိုးဟိန္း
သစ္အယ္သီး
@myanmarkoko
KoKoMoeHein
MSC no.118

Sort:  

Congratulations @myanmarkoko! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 500 replies. Your next target is to reach 600 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28225.68
ETH 1813.22
USDT 1.00
SBD 2.96