မိုးစက္မ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

in #myanmar4 years ago

မိုးစက္မ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

မရြာပဲ ေက်ာ္သြားတဲ့မိုးသားေတြ
မေန႔ကလိုပဲ ေကာင္းကင္မွာ အျပည့္၊
အလြမ္းေတြ ကိုယ္စီေျဖရင္း
အနမ္းေတြေႁခြကာမွ
ရွက္မိုးေတြကေႂကြ...

မိုးစက္ေတြ ခုန္ေပါက္ေဆာ့ေတာ့
မင္းအၿပံဳးေတြ ပြင့္လန္း
မိုးေရထဲမွာ လွခ်င္တိုင္းကိုလွလို႔...

မိုးေရေတြစိုေနတဲ့ မင္ဆံႏြယ္ေတြတစ္ခ်က္ခါလိုက္တိုင္း
လြင့္စင္က်သြားတဲ့ မိုးစက္ေတြ လြမ္းတတတနဲ႔ ေျမေပၚကိုေျကြ...

ကိုယ္တို႔အတြက္တဲ့
အမွတ္တရမိုးေတြ သြန္းသြန္းၿဖိဳးၿဖိဳး
အခ်မ္းေျပေကာ္ဖီေသာက္ရင္း
မိုးစက္ေတြနဲ႔အတူ အလြမ္းေျပအနမ္းေတြေႁခြ...

#ကိုကိုမိုးဟိန္း
သစ္အယ္သီး

IMG_20190707_115003.jpg

Original post creator >>> @myanmarkoko

From Myanmar

I love you all...

Good luck and be happy on Steemit.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28372.96
ETH 1819.71
USDT 1.00
SBD 2.76