မမီီွတဲ့ပန္း

in #myanmar4 years ago (edited)

မမီွတဲ့ပန္း
ခံုခုလွမ္းဖို႔
ေမာင္စြမ္းခ်င္ ေသာ္
ပင္ယံေပ်ာ္ပန္း
မွန္းေမွ်ာ္ေတြးစစ္
လြမ္း႐ံုခ်စ္ဖို႔
ရင္ႏွစ္အသဲ
ကိုယ္တိုင္ ခြဲခဲ့...

ကိုကိုမိုးဟိန္း

#ကာရန္မညီစာမပီ

အယ္လဲ့... 😁

IMG_20190515_103539.jpg

IMG_20190515_103143.jpg

သစ္အယ္သီး
KoKoMoeHein
@myanmarkoko

MSC no. 118

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28673.75
ETH 1804.53
USDT 1.00
SBD 2.88