ဘယ္လိုေခါင္းစဥ္ေပးရေပါ့

in #myanmar4 years ago

အလုပ္ကတစ္ဖက္ သင္တန္းကတစ္ဖက္နဲ႔မို႔
စတီးမစ္နဲ႔ အဆက္သြယ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္...

အားရင္အားသလို ပံုေလးကဗ်ာေလးေတြသင္သြားပါမယ္ဗ်

မန္းေလးက စတီးမစ္ညီကိုေတြနဲ႔ ဒီေနရာေလးမွာ
ဝိုင္းဖြဲ႕ခ်င္မိ 👇👇👇
IMG_20190505_180136.jpg

ဘီယာေလးေသာက္ရင္း စတီးမစ္ေၾကာင္းေလး
ေဆြးေႏြးရင္းေပါ့ 👇👇👇
IMG_20190505_214723.JPG

စဥ္းစားၾကည့္ယံုနဲ႔ ေပ်ာ္ေနမိ ❤❤❤
IMG_20190505_214756.JPG

ကိုကိုမိုးဟိန္း
သစ္အယ္သီး

KoKoMoeHein
@myanmarkoko

MSC no. 118

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28405.64
ETH 1813.73
USDT 1.00
SBD 2.76