အရြဲ႕တိုက္ျခင္းအႏုပညာ just fun... 😁Steemit

in #myanmar4 years ago

စတီးေရ...

မင္းရဲ႕ေရႊေရာင္လႊမ္းခဲ့တဲ့ေန႔ေတြကို ျပန္လႊမ္းမိပါရဲ႕...

ခုေတာ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူအသစ္စက္စက္နဲ႔ 2019 ကိုေက်ာ္ျဖတ္ရင္း
မင္းျပန္လာမဲ့ေန႔ကို ေမ်ာ္ေနပါတယ္ steemit ရယ္

IMG_20190706_102649.jpg

ကိုကိုမိုးဟိန္း >>> my name in Myanmar language

I don't copy and want many vote...

Just for fun...

I am very happy by using STEEMIT😍😍😍

Original creator @myanmarkoko

I dare to tell you @mack-bot
I am not a spam user👤

Thank you Steemit Founder...

Sort:  

သိဘူး အားေပးတယ္

ဟုတ္ေက်းဇူးပါ

အယ္လဲ့

ဟီး ခုေတာ့ ေပ်္ာေပ်ာ္ပဲ သံုးေတာ့မယ္ဗ်ာ
What happened steemit 😁😁😁?

ဘယ္ေတာ့လဲ

Posted using Partiko Android

စတင္းေဈးတက္ခ်ိန္ေပါ့
Steemit? 😁😁😁

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28282.37
ETH 1817.11
USDT 1.00
SBD 2.97