အခ်စ္နဲ႔ေဝးရာ

in #myanmar4 years ago

အခ်စ္နဲ႔ေဝးရာ


ဖူးစာမဆံု
လြမ္းခြင့္ႀကံဳ
ႀကံဳပါေသာ္လည္း လြမ္းခက္ခက္

ခ်စ္ဦးကိုလြဲ
ခ်စ္ဆံုးပယ္
ေတာ္ရာေရြးေတာ့ ရင့္လွတယ္

ခ်စ္စစ္ကိုမက္
ေမတၱာပက္
ခံသီနဲေတာ့ ေဝးခဲ့တယ္

ေဝး... ေဝး... ေဝး...
အခ်စ္နဲ႔ေဝးရာကိုေျပး...

အခ်စ္ဦး၊ အခ်စ္ဆံုး၊ အခ်စ္စစ္

ရဲ႕အေဝးမွာ
ကမ္းလင့္ေနတဲ့ ၅၂၈ ေမတၱာစမ္းေခ်ာင္းေလးေတြရိွေနတယ္

received_363774907570621.jpeg
Image credit >>>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602786956853833&id=100013676014690

#သစ္အယ္သီး
#ကိုကိုမိုးဟိန္း

KoKoMoeHein
@myanmarkoko
MSC no. 118

Sort:  

ထြက္ေျပးပါေသာ္လည္း....

Posted using Partiko Android

ေျပးလို႔မဆံုး 😁

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27953.99
ETH 1766.61
USDT 1.00
SBD 2.93