တန္ဖိုး

in myanmar •  last year  (edited)

ပညာ ေပါက္ကြဲမႈ

 • itemကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္တန္း ႏွင့္ကိုးတန္းႏွစ္က သင္ခဲ့ရေသာ အဂၤလိပ္စာျပ႒ာန္း စာအုပ္တစ္အုပ္ရွိသည္။ “ဗလာစည္ႏွင့္ အျခားဝတၱဳတိုမ်ား” “The Empty Drum and Other stories” ျဖစ္ပါသည္။ ေရးသူမွာ ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္ ။ စာေရးဆရာအျဖစ္သာမက ဒႆနပညာရွင္ အေနႏွင့္ပါ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ လီယိုေတာ္စတြိဳင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ထဲမွာ အရူးအိုင္ဗင္ ဆိုေသာ ဝတၱဳတိုေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ စြဲလန္းခဲ့ၾကဖူးသည္။
  image
  အထူးသျဖင့္ ဗီလိန္ဇာတ္ ေကာင္၊ နတ္မိစၧာႀကီး ေသဆံုးသည့္အခန္းဆိုလွ်င္ အထပ္ထပ္ျပန္ဖတ္မိသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမွာ ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွလိမ့္က်ၿပီး ဦးေႏွာက္ေတြထြက္က်ကုန္သည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ အုိင္ဗင္ေျပာလုိက္ေသာစကား မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာဒယ ႏွင့္သြားေတြ႕ ေတာ့သည္။ ပညာရွိႀကီး ပညာေတြေခါင္းနဲ႕ မဆန္႔ေတာ့လို႔ ေပါက္ကြဲထြက္ကုန္ၿပီေဟ့ ဟူ၏။
  image
  ဝန္ခံရလွ်င္ ထိုေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြမွာ မဟာအိုင္ဒီယာႀကီးတစ္ခု၏ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္းေအာက္တြင္ မိမိကိုယ္ကို
  ေက်နပ္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္၊ ထိုအခါက အဆိုပါအိုင္ဒီယာႀကီးတြင္ ပညာဆန္႔က်င္ေရး ၊ ပညာတတ္ဆန္႔က်င္ေရး ေလထုက
  အေတာ္အားေကာင္းေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျပင္ပညာကိုပင္ ၫိႈးသူရန္ဘက္လို အထင္ေရာက္ေနခဲ့ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြမွာ အရူးအုိင္ဗင္၏ ပညာေတြ ေပါက္ကြဲထြက္ကုန္ၿပီ ဆိုေသာစကားကုိ ပါးစပ္ဖ်ားမွ မခ်ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကေတာ့သည္။ စာႀကိဳးစားေသာ စာဂ်ပိုးေက်ာင္းသားေတြကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ ခ်င္တိုင္း ဤစကား ျဖင့္အားရပါးရ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
  image
  သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ်အၾကာတြင္ ပညာေပါက္ကြဲမႈ ဆိုေသာအသံကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၾကားလိုက္ရျပန္သည္။ ဒီတစ္ခါၾကား၇ေသာ အသံတြင္မူ ေထ႕ေငါ႕ သေရာ္ဟန္မရွိ ။ ေတာရမ္းမယ္ဘြဲ႕လည္းမဟုတ္ ပညာရွင္ စကားဝိုင္းမွ လြင့္လာေသာအသံျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ စိတ္ဝင္တစား နားစြင့္လိုက္ မိသည္။ ဘာလဲ ပညာေပါက္ကြဲမႈ……………။
  image* item

photo crediy google

https://goo.gl/images/i3DHTG


https://goo.gl/images/i3DHTG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by myanmarbooster from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

you received an up vote from danlupi with voting power of 9.25%. Estimated dollar amount of $0.75