ဒုႏၷယာေလာကီစည္းစိမ္ကို ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္း 2steemCreated with Sketch.

in #myanmar3 years ago

image

ဒုႏၷယာေလာကီစည္းစိမ္ကို ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္း
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
( ၂ )

႐ုပ္ခႏၶာကိုသာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္
ပ်က္စီးရာျဖစ္၏
===========================
ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းသည္ ဇာတ္သဘင္ပြဲက့ဲသို႔ျဖစ္သည္။ ယင္း႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ေလာကီဇာတ္ခုံတြင္ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါဆိုးမ်ားျဖစ္သည့္ မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း ၊ စိတ္ထားယုတ္မာျခင္း ၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း ၊ ရိယာ ျပစားျခင္း ၊ ပလႊားေမာက္မာျခင္း ၊ ေလာဘႀကီးျခင္း စသည့္တို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေပသည္။ လူသားသည္ ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလိုစိတ္ အလွအပျခယ္သလိုစိတ္မ်ား ရင္တြင္း၌ ခိုေအာင္းလာေသာအခါတြင္ ေ႐ွ႕ေနာက္ အေကာင္းအဆိုး ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးတို႔ကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ မတည္ျမဲေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ လက္မႈအတတ္ပညာ ၊ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အတြင္းေရာ အျပင္ပါ ဒုႏၷယာေလာကီအတြက္ သက္သက္ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ႏွလုံးသားႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလုံးကို ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းသည္ ပန္းတိုင္မဟုတ္ ခရီးေဆာင္စားနပ္ရိကၡာ ၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ွသာျဖစ္သည္။ ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းကို ဖန္ဆင္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာခိရသ္ တမလြန္ခရီးႏွင္ေနသူမ်ား၏ လြယ္ကူမႈကို ေ႐ွ႕႐ႈ၍ ခရီး၏ အသုံးအေဆာင္အျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အသိဥာဏ္ပညာမ့ဲသူတို႔သည္ ခရီးေဆာင္ပစၥည္းကို ခရီးပန္တိုင္ဟု မွတ္ယူလိုက္ၾကၿပီး အလုပ္မ်ိဳးစုံ ရမၼက္ေပါင္းစုံတြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရင္း ေနာင္တမလြန္ အာခိရသ္ဘဝကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည္။

ဒုႏၷယာေလာကီစည္းစိမ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူမ်ား

   ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းကို ပန္းတိုင္ဟု ထင္မွတ္ကာ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ဟဂ်္ ျပဳလုပ္ရန္ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ ခရီးထြက္ေနသူတစ္ဦးက့ဲသို႔ျဖစ္သည္။ ေတာထဲေရာက္ေသာအခါတြင္ ၎စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ တိရစာၦန္ကို အစာေရစာ ေကြၽးေမြးရန္ စိမ္းစိုေသာေနရာတစ္ခုတြင္ စခန္းခ်လိုက္သည္။ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ စားက်က္ကို မခြဲခြာႏိုင္ဘဲ တိရစာၦန္ကို အစာေကြၽးရာတြင္ လုံးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ ခရီးေဖာ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားၾကေသာ္လည္း ေနာက္တြင္တစ္ကိုယ္တည္းက်န္ရိွေနခ့ဲသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၎ရည္ရြယ္၍ ထြက္ခ့ဲေသာ ဟဂ်္ခရီး မေအာင္ျမင္ေတာ့ဘဲ ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိေနေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေတာထဲ၌ တစ္ေယာက္တည္းက်န္ရစ္ခ့ဲေသာ ခရီးသည္ႏွင့္ ၎၏ တိရစာၦန္ကိုပါ ေတာေကာင္တို႔က သတ္ျဖတ္ကာ စားသုံးလိုက္ၾကေတာ့သည္။

   ဤနည္းအတိုင္းပင္ ဒုႏၷယာေလာကီသက္တမ္းသည္ ေလာကုတၱရာ အာခိရသ္သက္တမ္းအတြက္ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းပမာျဖစ္သည္။ ယာယီတည္းခိုစခန္းမ်ွသာျဖစ္သည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ မတည္ျမဲေသာ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ စီးနင္းလ်က္ တမလြန္ အာခိရသ္ဘဝဘက္သို႔ ခရီးႏွင္ေနသူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ခရီးလမ္း၌ အသုံးဝင္မည့္ မိမိႏွင့္ မိမိစီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ တိရစာၦန္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာတို႔ကိုသာ ယူေဆာင္ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္ခရီးႏွင္သင့္သည္။ သို႔မွသာ မိမိထာဝရေနရမည့္ စခန္းသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ မိမိစီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ တိရစာၦန္အတြက္ အမွန္တကယ္ မလိုအပ္ေသာပစၥည္း ၊ အစားအစာတို႔ကို စုေဆာင္းရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက ( မိမိႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ေနသူတို႔က ပန္းတိုက္သို႔ေရာက္ၾကၿပီး မိမိက ေနာက္က်န္ခ့ဲကာ ) ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ 

” အာခိရသ္ တမလြန္ခရီး ႏွင္ေနသူမ်ား ”

إن شآءاللّه تعالى

( ၃ ) တြင္ ဆက္လက္ေရးသား တင္ျပပါမည္။

✍ Ⓐ̲ⓑ̲ⓤ̲ ̲Ⓐ̲ⓓ̲ⓔ̲ⓔ̲ⓑ̲ⓐ̲ⓗ̲
႐ွမ္းျပည္သားေလး Sai Hak Khay

📆 ဟိဂ်္ရီ ၁၄၃၉ ၊ ရဂ်ဗ္လျမတ္ ( ၂၈ )ရက္📆
📆 ၁၆ . ၄ . ၂၀၁၈ ( တနလာၤေန႔ )📆