က်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရား

in #myanmar4 years ago

က်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရား
image image image photo by moe wai
မြန္ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိေသာက်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရားသည္သာယာလွပါသည္။လွပေသာပင္လယ္ကမ္းေျခနွင့္အတူေအးျမေသာပင္လယ္ေလကိုရွဳရွိက္ရင္းဘုရားဖူးရေသာအရသာသည္ထူးျမတ္လွပါသည္။တခါတေလပင္လယ္ျပင္ျကီးကိုျကည့္ရွဳရင္းဘုရားဖူးျကပါလို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17057.39
ETH 1266.01
USDT 1.00
SBD 2.11