က်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရား

in #myanmar2 years ago

က်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရား
image image image photo by moe wai
မြန္ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိေသာက်ိဳက္ခမီေရလယ္ဘုရားသည္သာယာလွပါသည္။လွပေသာပင္လယ္ကမ္းေျခနွင့္အတူေအးျမေသာပင္လယ္ေလကိုရွဳရွိက္ရင္းဘုရားဖူးရေသာအရသာသည္ထူးျမတ္လွပါသည္။တခါတေလပင္လယ္ျပင္ျကီးကိုျကည့္ရွဳရင္းဘုရားဖူးျကပါလို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18846.80
ETH 578.32
SBD 1.31