တလိမ္နွစ္လိမ္မုသားလိမ္

in #myanmar3 years ago

imageတလိမ္နွစ္လိမ္မုသားအလိမ္

         ေလာကျကီးတြင္အလိမ္အညာအစုံရွိပါသည္။မုသားအလိမ္စကားတြင္ေပ်ာ့တာနွင့္ျပင္းတာဘဲကြာပါသည္။လိမ္တာကေတာ့လိမ္တာဘဲဟုေျပာရပါမည္။အမူအရာနွင့္လိမ္လို့ရသသည္။စိတ္နွင့္လည္းလိမ္လို့ရသည္။လူတိုင္းသည္အလိမ္ခံျကရဘူးပါမည္။လူအမ်ားသည္လည္းလိမ္

တတ္ျကပါသည္။

    ေပ်ာ္ရြွင္စြာျဖင့္မုသားေလးထည့္ေျပာမ်ိုးနွင့္သူတပါးမနာက်င္

ေအာင္လိမ္ျကတာရွိပါသည္။သူမ်ားအက်ိုးေဆာင္ရင္းအထင္ျကီးခံခ်င္တ့ဲလိမ္လည္အျမတ္ထုတ္မ်ိုဳးလည္းရွိပါသည္။

image

       နည္းလမ္းမက်တ့ဲျခိမ္းေျခာက္မွဳန့ဲလိမ္နည္းလည္းရွိပါေသး

သည္။ကိုယ္က်ိဳးမပါသူတပါးအတြက္ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစဖို့သူတပါး
ရလဒ္ျဖစ္ထြန္းမွဳအတြက္လိမ္ရတာမ်ိဳးလဲရွိပါတယ္။ေကာင္းသြားမွာပါလို့
ေျပာတ့ဲေကာင္းက်ိဳးအလိမ္လဲရွိပါတယ္။

         ပုံျကီးခ့်ဲျပီးမဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္းသည္ရဳိးသားမွဳမရွိေသာ

လွည့္ဖ်ားမွဳအလိမ္မ်ိုးရွိပါသည္။သူတပါးေကာင္းစားသြားမွာစိုးလို့အျဖစ္မွန္ကိုသိပါလွ်က္ျမဳံေနတ့ဲအလိမ္ကိုလည္းေတြ့ရွိျကရမွာပါ။လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား
ျပီးပစၥည္းယူတာစသည့္အလိမ္မ်ိဳးကေတာ့ယုတ္ည့ံေသာအလိမ္ပါ။

        ေအာင္ျမင္မွဳရေနေသာသူကိုမနာလိုလို့အပုတ္ခ်ေသာသူ

သည္ရြံစရာေကာင္းေသာအလိမ္ျဖစ္ေစပါသည္။နာေစသာေစဆနၵနွင့္မ
ဟုတ္ဘဲမမွန္မကန္စြာမရဳိးမသားစြာလွည့္ဖ်ားေသာအလိမ္သည္ေအာ့နွလုးံနာစရာေကာင္းပါသည္။

သူတပါးပ်က္စီးလွ်င္ျပီးေရာစိတ္သေဘာနွင့္ျပုမူခ့ဲပါကမလိုတမာအလိမ္ျဖစ္
ေစပါသည္။

image

      ခ်စ္လို့လိမ္တာျဖစ္ျဖစ္ျကည္နဴးေအာင္စခ်င္လို့ျဖစ္ျဖစ္အထင္အျမင္ျပဳမူလွြဲမွားသြားေအာင္ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လိမ္ညာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေန့စဥ္ေျပာေနက်စကားမ်ားစြာတြင္မုသားခ်ိုမ်ားစြာရွိပါသည္။ဥတုသုးံပါးလုးံလိမ္ေနျကရပါသည္။လိမ္ပါ။ဒါေပမ့ဲျဖဴစင္ေသာအလိမ္ေလးျဖစ္

နိုင္ေအာင္ျကိုးစားျကပါလို့ေျပာလိုက္ပါရေစ။

                           ဆနၵမြန္ျဖင့္

                              မိုးေဝ
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.