ဖိတ္ေခါာပါသည္ကမာေျမဆီ

in #myanmar2 years ago

ဖိတ္ေခါာပါသည္ကမာေျမဆီ
image photo by moe wai
ေတာင္ညိုေတာင္တန္း
စိမ္းညိွ့ုဳလွတ့ဲကမာေျမဆီ
လာလည္လဲ့ွပါဖိတ္ေခါာပါသည္
ေတာင္ေပါာအလွျမတ္ဘုရားဆံေတာ္
ေကြ့ေကာက္ေတာေတာင္
ျကည္နူးအလွရွဳမဝေအးခ်မ္းေနတာ
ကမာေျမမွလာလည္လဲွ့ပါဖိတ္ေခါာပါသည္
သာစြျမို့တြင္း
ဖူးေမ်ွာ္စရာဆံေတာ္ေလးဆူ
က်ိဳက္ဇယ္ဘုရားပါသာယာေပစြ
ကမာေျမအလွလာလည္လဲ့ပါဖိတ္ေခါာပါသည္
ဘုရားဝင္းပန္းျခံဂုဏ္ယူစရာ
မြန္တို့ထူးျမတ္ဧကရာဇ္ဘုရင္
ရာဇာဓိရာဇ္ရဳပ္ထုပါဝင့္ျကြားေမာ္စြာ
တည္ရွိေနတာဂုဏ္ယူအလွ
ကမာေျမျမို့လာလည္လွဲ့ပါဖိတ္ေခါာပါသည္
ဆက္၍ဖူးရန္ျမို့တြင္းက်က္သေရ
ဓါတ္ေတာ္ေက်ာင္းမဟာစုံလင္မ်ားလွ
ဓါတ္ေပါင္းစုံသာတခါတေခါက္
ကမာေျမသို့လာလည္လဲ့ပါဖိတ္ေခါာပါသည္
ရွဳခင္းလဲသာေအးခ်မ္းသာ
ျကည္နူးရြွင္ပ်သာစြဌာနီ
မြန္တို့ျမို့တည္ကမာေျမဆီသို့
ရင္မွာျငိမ္းစြာစိတ္ေျပေစရာ
ရာမညဌာနီကမာေျမဆီ
လာလည္လဲ့ပါဖိတ္ေခါာပါသည္။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

ကဗ်ာဖတ္ၿပီး လာလည္ခ်င္သြားၿပီ အန္တီ

Posted using Partiko Android

လာလည္ပါသားေရျကိုဆိုလ်ွက္ပါ

ဟုတ္ကဲ့ အန္တီ ေက်းဇူးပါ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16926.23
ETH 506.90
SBD 1.10