နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရား

in #myanmar4 years ago

နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရား
image image photo by moe wai
မြန္ျပည္နယ္ကမာဝက္ျမို့ျခေသၤ့ေက်ာင္းတိုက္တြင္ကိန္းဝပ္ဆံပယ္ေတာ္မူေသာနွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားကိုဖူးေမ်ွာ္ျကေစခ်င္ပါသည္။ႏွစ္စဥ္တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေန့တြင္ဘုရားပဲြေတာ္ကိုစည္ကားစြာျပုလုပ္က်င္းပျကပါသည္။ေအးခ်မ္းေသာေဆာင္းဦးအစတန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေန့တြင္ျပုလုပ္ေသာအလ်ွူကုသိုလ္မ်ားကိုခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုးံသာဓုေခါာျကပါေနာ္။နွစ္စဥ္က်င္းပေသာနွစ္က်ိပ္ရွစ္္ဘုရားပဲြေတာ္ကိုလာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ျကပါလို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆနၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

ဘုရားဖူးေမ်ွာ္ရျပီသာဓုပါ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22914.62
ETH 1573.59
USDT 1.00
SBD 2.61