မွိဳင္းညိွ့ဳေသာေတာင္တန္း

in #myanmar2 years ago

မွိဳင္းညိွ့ုဳေသာေတာင္တန္း
image
မြန္ျပည္နယ္သည္ေတာင္ညိုေတာင္တန္းတေလွ်ာက္ဝန္းရံစီးဆင္းေနပါသည္။တနသာၤရီရုိးမအထိဆက္ေနပါသည္။ညိွဳ့မွိဳင္းေသာေတာင္ညိုေတာင္တန္းမ်ားသည္လြမ္းေမာစရာေကာင္းလွပါသည္။ျကည္နူးစရာေကာင္းလွပါသည္။အလြမ္းဓါတ္ရွိသူမ်ားအတြက္သိပ္ကိုလြမ္းေမာစရာေကာင္းေသာေတာင္တန္းျဖစ္ေစပါသည္။ေအးခ်မ္းစြာတရားမွတ္ခ်င္သည့္သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာျဖစ္ေစပါသည္။မွိဳင္းညိွ့ဳေသာေတာင္ေျခတြင္တရားမွတ္စခန္းရိပ္သာမ်ားစြာတည္ေဆာက္ထားပါသည္။လာလည္ခ်င္လို့ျဖစ္ျဖစ္တရားမွတ္ခ်င္လို့ျဖစ္ျဖစ္လာလည္ပါလို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။
ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
image image photo by moe wai
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18846.80
ETH 578.32
SBD 1.31