ဟၤသာပုံန့ဲအတူဆီမီးထြန္းပဲြ

in #myanmar2 years ago

ဟၤသာပုံန့ဲအတူဆီမီးထြန္းပဲြ
image
သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန့ကမာဝက္ျမို့ျမတ္ဘုရားဆံေတာ္ေလးဆူတြင္ဆီမီးထြန္းပူေဇာ္ပဲြကိုစည္ကားသိုက္ျမိုက္စြာက်င္းပခ့ဲပါသည္။
image
ဆီမီးမ်ားကိုမြန္တို့၏သေကၤတဟၤသာရဳပ္ႏွင့္ဆီမီးမ်ားကိုပုံေဖာ္ျကပါသည္။အသိမွတ္ျပုစာလုးံမ်ားႏွင့္ပုံေဖာ္၍လည္းဆီမီးထြန္းျကပါသည္။ဘုရားပုရဝုဏ္အတြင္းမီးပုံပ်ံမ်ားလြွတ္တင္ျကပါသည္။ဘုရားဝင္းအတြင္းေလးဘက္ေလးတန္ဆီမီးအမ်ိဳးစုံထြန္းညိွပူေဇာ္ထားပါသည္
image
။မီးပုံပ်ံမ်ားကိုလည္းဘုရားဝင္းေနရာအတြင္းေရာင္စုံအရဳပ္မ်ားစြာႏွင့္လြွတ္တင္ျကပါသည္
image photo by moe wai
။ဌက္ရုပ္တိရစာၦန္အရုပ္မ်ားစြာလြွတ္တင္ျကပါသည္။ျကက္ပ်ံမက်စည္ကားေသာသီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန့ကမာဝက္ျမို့ဆံေတာ္ေလးဆူျမတ္ဘုရားဆီမီးထြန္းပဲြကိုခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုျမင္ေတြ့ေစခ်င္ပါသည္။လာလည္ပါလို့ဖိတ္ေခါာလိုက္ပါရေစ။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

esteem သံုးျပီး post တင္ရင္ တစ္ေန႕ တစ္ခါ 0.3$ ေလာက္ upvote ေပးေနပါတယ္ ေနာ္ info ေလးပါ။

Posted using Partiko Android

ေက်းဇူးပါ

သပၸာယ္လုိက္တာ

Posted using Partiko Android


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Your post has been chosen by C2 myanmar curation team.Members: @mmunited, @aggamun @nayhlaingsoe and @lwanwai.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 18319.48
ETH 596.45
SBD 1.16