က်န္းမာေရးပညာေပးျပခန္း

in #myanmar2 years ago

က်န္းမာေရးပညာေပးျပခန္း
image
က်ိဳက္ကေမာ့ဘုရားပဲြေတာ္တြင္က်န္းမာေရးပညာေပးျပခန္းတခုနွင့္ဆုံေတြ့ခ့ဲပါသည္။ေမးခြန္းစာရြက္မ်ားတြင္အေမးအေျဖကိုေရြးခိုင္း၍အမွားအမွန္ျခစ္ခိုင္းပါသည္။AIDSေရာဂါနွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းအစုံေမးထားပါသည္။အေျဖမ်ားစြာေပးထားပါသည္။ျကိုးစားေျဖျကည့္ပါသည္။မိမိနွင့္မနည္းစပ္ေသာေရာဂါျဖစ္ေပမ့ဲစာဖတ္ထားေသာအေတြ့အျကုံႏွင့္ေပါင္း၍အေျဖမွန္မ်ားစြာေျဖနိုင္ခ့ဲပါသည္။တီဘီေရာဂါနွင့္ပတ္သက္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားစြာကိုလဲေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာေမထားပါသည္။အေျဖေပါင္းမ်ားကိုေတြ့ရပါသည္။တခ်ိဳ့ေမးခြန္းမ်ားသည္နီးစပ္လွ်က္နွင့္ေျဖရတာခက္ေနသလိုထင္ရပါသည္။ယခုလိုပညာေပးျပခန္းနွင့္ဆုံတုးံဝင္ေရာက္ေျဖဆိုလိုက္ေသာအခါက်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားစြာရေစပါသည္။IOMကျကီးမွဴးျပီးျပုလုပ္ေပးတာကိုလူအမ်ားအသိပညာဗဟုသုတတိုးပြားေစသည္ကိုခ်ီးက်ဴးေက်းဇူးတင္မိပါသည္။အေျဖမွန္ကန္မွဳအမွတ္အလိုက္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းIOMအဖဲြ့ကျပန္ေပးပါေသးသည္။မေမ်ွာ္လင့္ဘဲေျဖခြင့္ရခ့ဲေသာက်န္းမာေရးဗဟုသုတအတြက္IOMအဖဲြ့ကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။
image image image Photo by moe wai
ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

ေက်ာ္ တုိ့က က်န္းမာေရး လုိက္စားမႈနည္းေတာ့ ဗဟုသုတရပါတယ္

Posted using Partiko Android

​ေကာင္​းပါတယ္​ဗ်ာ

Posted using Partiko Android


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17287.51
ETH 527.11
SBD 1.16