ေတာင္ေပါာလမ္းကေလး

in #myanmar4 years ago

ေတာင္ေပါာေစတီကေလး
image image
ေတာေတာင္အလွႏွင့္အတူေတာင္ေပါာေစတီကေလးသည္သာယာလွပါသည္။ေစတီကေလးသည္ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမို့သို့သြားေတာ့ေတာင္ေပါာကားလမ္းနေဘးတြင္တည္ရွိပါသည္။လြမ္းေမာစရာျကည္နူးစရာေစတီကေလးကိုဖူးေမ်ွာ္ေစခ်င္ပါသည္။မထင္မွတ္ဘဲခရီးသြားရင္းအေမာလဲေျပကုသိုလ္လဲရဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ရေသာေစတီကေလးပါ။သဘာဝအလွတရားမ်ားလည္းမ်ားစြာေတြ့ရေသာေနရာကေလးပါ။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုဖူးေမ်ွာ္ေစခ်င္ပါသည္။
image photo by moe wai
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆႏၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17099.82
ETH 1281.70
USDT 1.00
SBD 2.10