ေဒသစာရီျကြခ်ီပူေဇာ္ပဲြ

in #myanmar4 years ago

ေဒသစာရီျကြခ်ီပူေဇာ္ပဲြ
image image image image photo by moe wai
တနွစ္တျကိမ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာတန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန့ေဒသစာရီဘုရားလွည့္ပဲြျမင္ကြင္းမ်ားသည္အလ်ဴကုသိုလ္စိတ္မ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။
ရဳိးရာဓေလ့ေဒသအလိုက္က်င္းပပုံမ်ားကိုတင္ျပလိုက္ပ္သည္။
ျမန္မာစတီးမစ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ။
ဆနၵမြန္ျဖင့္
မိုးေဝ

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by moewaikamawet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16874.70
ETH 1266.25
USDT 1.00
SBD 2.12