ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး

in #myanmar3 years ago

ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး

သူပုန္​နဲ႔စစ္​တပ္​
​ေက်ာ္​ျခင္​းကပ္​လို႔
ဆန္​႔က်င္​ဘက္​အရပ္​သို႔
ျပစ္​ခြင္​းလိုက္​တဲ့
ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးအတြက္​မ်ွားနစ္​စင္​း
ဘယ္​စက္​ကြင္​းမွာဆံု​ေလမလဲ
​ေနကြယ္​ရင္​ လထြက္​
လကြယ္​ရင္​​ ေနထြက္​
ကမၻာႀကီးခ်ာခ်ာလည္​​ေနသလို
ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးႀကီးလည္​း
ခ်ာလည္​လည္​ႀကီးျဖစ္​​ေနတယ္​ ...

 Kotint

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 30259.83
ETH 2038.00
USDT 1.00
SBD 2.92