သူစိမ္း

in #myanmar6 years ago

မတတ္သာလို႔
ခပ္ခြာခြာနဲ႔
ေနၾကရတဲ႔ ဘဝေတြပါကြယ္..။
အနာဂတ္ဆိုတာ
မ႐ွိေတာ့ေအာင္
ေဝဝါးေနတဲ႔ ဘဝေတြ
နင္ေရာ ငါ့ကို ေမ့ပစ္ႏိုင္ပီလား
ခုေတာ့
ဘယ္ေတာ့ မဆက္ျဖစ္ေတာ့မဲ့
ဖုန္းနံပါတ္ေလးရယ္
ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ အားေတြ
မ႐ွိေတာ့တဲ႔
မီးစိမ္းေနတဲ႔ အေကာင့္ေလးရယ္..
ေဝဝါးဝါးနဲ႔
ရင္နင့္ေနခဲ႔တယ္..။
တစ္ေယာက္ တစ္နယ္စီေဝး...
အရာအားလံုး ေဝးေနၾကေပမဲ႔
ရင္ထဲ တစ္ေနရာမွာ
႐ွိေနဆဲ
႐ွိေနျမဲ...😔
(Post စမ္းတင္သည္😁)
Author @kyi

Posted using Partiko Android

Sort:  

စမ္​းဖတ္​သြားသည္​ 😁😁

Posted using Partiko Android

ေအးပါေတာ္😁

Posted using Partiko Android

အဖီးလ္တလိုင္း

စမ္းနာပါဟာ

Posted using Partiko Android

အုိက္စ္ . ေခး မမ 😘😘😂😂😂

Posted using Partiko Android

ဘာရဲ ေၾကာ😊

Posted using Partiko Android

အံမယ္..ဘယ္ဆုိးလုိ႔လဲ.. :D :D

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66899.66
ETH 3464.07
USDT 1.00
SBD 2.80