နိုင္ငံ စီးပြားေရး တေစ့တေစာင္း

in myanmar •  8 months ago

နိုင္ငံ တကာတြင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု ဆိုသည္မွာ ရိွသင့္သည္ေလာ့
ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ေရာ တိုးတက္ေနတဲ႕နိုင္ငံ အမ်ားစု ကိုၾကည့္မည္ ဆိုလ်ွင္
ထိုနိုင္ငံ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ကိုအမ်ားျပား ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ
နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ မိမိ ျပည္တြင္း မွာပင္ ထုတ္လုပ္သည္ဆို ရာ၌ ျပည္တြင္း
သယံဇာတ မွ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပ မွကုန္ၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း အက်ံဳး ဝင္ပါ
သည္။စီးပြားေရး ဆိုသည္ မွာ ပံုေသ နည္းစနစ္ တစ္ခုေတာ့ရိွျမဲ ပင္ မွန္ကန္
စြာ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွ မႈ ျပဳလုပ္နိုင္မွသာလ်င္ မိမိ လိုခ်င္ေသာ လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးျမတ္ ကိုရရိွေပမည္။ မည္သည့္အရာမွ အလကား မရေတာ့ေသာ
ယေန့လိုေခတ္မ်ိဳးတြင္ ညာဏ္ကစားသူမ်ားသာလ်င္ ထိုင္ရာမထ စီမံခန့္ခြဲ
ပီး အက်ိဳးျမတ္ရ ယူနိုင္ေလသည္။ ထိုသူတို့သည္ အရင္းရွင္ မ်ားပင္ေလာ့။
မဟုတ္တန္ရာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း အစု အစပ္ ရွယ္ယာ မ်ားေခၚယူ လုပ္ကိုင္
သူမ်ားလဲပါဝင္ေလသည္။မည္သည့္ အရာမည္သို့ မည္သည့္ပမာဏ မည္သည့္ အတိုင္းတာ စသျဖင့္ မိမိ တတ္က်ြမ္းရာ အပိုင္းကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုလ်ွင္ က်ြန္ဳပ္တို့ ရင္းနီွးက်ြမ္း ဝင္ေနေသာ ေလာကၾကီးတြင္ ေနရာ တေနရာ ရမည္သာ ဆိုေတာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလုပ္ၾကမည္ ဘယ္အပိုင္းကိုေရြးမည္နည္း
လူအေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ သက္သာ ခ်င္ၾကသည္မွာ မလြဲ နိုင္ပါ။ မည္သို့သက္သာမည္နည္း ဆိုေသာအရာ ကိုသာ အရင္ စဥ္းစားပါလိမ့္မည္။
ဒါက သာမန္ အေတြး ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျမတ္ရမည္
နည္းဆိုတာကိုေတြးသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး မွာ နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူနွင့္သာဆိုင္သည္မဟုတ္ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းသူျပည္
သား ျပည္သူလူထု လံုးနွင့္လဲ သက္ဆိုင္သည္သာ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ရဲ႕
စီးပြားေရး အေဆာက္အံု ဆိုသည္ မွာ လူထုအားနွင့္မတည္ေဆာက္ဘဲ ျဖစ္မလာပါ မိမိ ဘာလုပ္သလဲ စီးပြားေရး ေတြးၾကည့္ပါ ဘာမွမလုပ္ဘူးထား
ဆိုပါစို့ မိမိ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ေတာ့ အလုပ္လုပ္ရမည္ ထိုအရာကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သင္ သည္ လဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုတစ္ခုထဲ
တြင္ပါဝင္ပါတ္သတ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဆက္ရန္-@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://www.gosexpod.com/categories/indexcat.php?category=sex-toys

·

oh my god! cheetah you mistake .recheck my post no copy no sex-toys pls remove your ment

·

ရွဲရွဲ နီး

I am Korean..It's so nice to finally meet you!
I enjoyed your posting! ^_^

·

thanks you sir :* :)