Infinity

in myanmar •  5 months ago

1528470961-picsay.jpg
သံသရာ လည္သည္ ဆိုရာ၌ မယံုနိုင္စရာ နဲနဲ မွပင္ မရိွပါေခ်
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကို ေနာက္ထားဦး သာမန္ လူ့ဘဝ ျဖစ္ရိုး
ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ ရံဖန္ ရံခါ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ၾကာလြန္မွ စသျဖင့္ အနဲ
နွင့္အမ်ား တိုက္ဆိုင္ ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရေလသည္။ ထိုအရာမွာ
ေလာက ပထဝီ ေျမၾကီး တြင္ ရွင္သန္ ေပါက္ဖြား ေသဆံုး ၾကရ
ေသာ နာမ္ မဲ႕ ျဒပ္ရိွ သစ္ပင္ ဝါးပင္ ပန္းပင္ အစရိွေသာ အပင္
မ်ိဳး ႏြယ္စု ကိုၾကည့္ယံု ျဖင့္သိနိုင္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ၾကည့္ယံု
ဆိုရာ ၌ သဘာဝ ရင္းျမစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ရႈရန္ျဖစ္သည္။)
အဆံုးမရိွ ဆိုေသာစကား လံုး ၏ ရင္းျမစ္ မွာ အစ ကေန စခဲ႕
ေလသည္။

ရိုးရိုး သာမန္ အျမင္ ျဖင့္ၾကည့္ ဦးေတာ့ ေနထြက္ ျခင္း ပီးလ်ွင္
ေနဝင္ျခင္း သို့ေရာက္ရိွလာမည္။ ဒါက တေန့တာ အၾကည့္ ျဖင့္ အပင္ ေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ လဲ ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားျခင္းပီး
ေနာက္ေသဆံုးျခင္းဆို့ ဆိုက္ေရာေလသည္။ အစရိွ ၍ အဆံုး ရိွသည့္ သေဘာဟုထင္ မွတ္ၾကေလသည္။ အမွန္ပင္ က်ြန္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ဖူးသည္။ ျမင္တာကိုသာ ယံုတတ္သည့္ လူ့သေဘာ ေၾကာင့္ ပင္ သာမန္ထက္ ပိုေတြး ၾကည့္မည္ ဆိုလ်င္ကား သင္ နွင့္ က်ြဳပ္တို့ နွစ္ဦးစလံုး သည္ အစ ရိွခဲ႕
သည္ မွန္ေသာ္လည္း အဆံုး မရိွၾကေသးပါေခ်။သင့္ဝင္ေငြ တစ္ရက္ 1000 ရစဥ္က သင္မည္ သို့ေတြးဖူး သနည္း။ စား
ဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပယံု မ်ွ အေရးေပၚသံုး စြဲ ရန္ မေလာက္
မငွျဖစ္ခ်ိန္ေတြ ရိွလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ မေလာက္ေခ် 1500
ေလာက္သင္ လိုခ်င္ခဲ႕ ဖူးေပလိမ့္မည္။၃ နွစ္ေလာက္ၾကာေသာ
အခါ သင္ 5000 ရေနပါလိမ့္မည္ သင္ေလာက္ငွပီေလာ့။ မေလာက္ ငွေသးပါ သင္ အဲ႕ထက္ပိုတဲ႕ပမာဏကို လို အပ္
ေနပါဦးမည္။ အဆံုး မရိွသည့္ သေဘာပင္ ေလာက္ငွသည္ ပို
လ်ွံသည္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုလုပ္လိမ့္မည္။အေၾကာင္း မဲ႕ေသာ္
ျဖစ္ေစ အက်ိဳး ရိွရာျဖစ္ေစ တစ္ခု လုပ္ပီးတိုင္း ေနာက္ တစ္ခု အတြက္ ေတြးေတာ ေနေပ လိမ့္မည္သာဘယ္ေတာ့မွ ရပ္တန္႕
သြားမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဆိုေတာ့ ေသရင္ေတာ့ ရပ္တန့္သြားပါလိမ့္မည္ မွန္ပါသည္။သို့ေသာ္လည္း သင့္ေသဆံုး သြားသည့္ အခ်ိန္ တြင္ပင္ ေနာက္
ထပ္ သင့္လို လူသား တစ္ဦး ဆက္လက္ ၍ေမြးဖြား လာလိမ့္
မည္ သင္ လုပ္ခဲ႕သည့္ အတိုင္း တသေဝ မတိမ္း လိုက္လုပ္
လိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ္ လည္း အၾကိမ္ေရ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား
ေတာ့သင့္နည္း တူ လိုက္လုပ္ေပလိမ့္မည္ သံသရာ လည္ျခင္း
ရဲ႕ သေဘာပင္ လူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားသည္ဆိုသည့္
အရာမ်ားသည္ ဝမ္းနည္းစရာ သိပ့္မေကာင္းေတာ့ေခ်။
ဒါဆိုလ်ွင္ ဘယ္အခ်ိန္ေတြ ဝမ္းနည္းရမည္ နည္း။တကယ္က
ဝမ္းနည္းစရာ အခ်ိန္ ဆိုတာ ရိွကိုမရိွ သင့္တဲ႕ အရာ တစ္ခုပင္ သို့ေသာ္လဲ ဆက္လက္ ရိွေနေပဦးမည္သာ နည္းလမ္းေတာ့ရိွ
သည္။ လူတိုင္းေတာ့မသိ သိတဲ႕လူတိုင္းကလဲ လုပ္ေနမည္
မဟုတ္ပါ။ တျခားေသာ အေၾကာင္းရာမ်ား ခဏတာ သာယာ
မႈ မ်ား ၾကားတြင္သာ အခ်ိန္ ေတြ ကုန္ဆံုးရင္း ကုန္ဆံုး ရင္း
တန္ဘိုး ရိွလွေသာ ဘဝ အခ်ိန္ ေတြ ကို ျဖဳန္းတီး ျပစ္ၾက ေလသည္။စိတ္၏ အစဥ္ ကိုသာ သတိထား ၾကည့္ပါ က်င့္သား
ရလာလ်ွင္ သင္တို့ က်ြန္ေတာ္ တို့ဘဝ တြင္ ထူးျခား မႈ ေလး
တစ္ခုေတာ့ ေတြ႕လိမ့္မည္ ထိုထို ကဲ့သို့ အဆံုး မရိွေသာ အရာ မ်ား ထဲ တြင္ စိတ္သည္ လည္း အဆံုး မရိွပါေခ် သင့္၏ ေရြး
ခ်ယ္မႈ သာအဓိက က်ေပလိမ့္ မည္။ဘယ္ေသာအရာမွလည္း အဆံုး မရိွပါ ။ အဆံုးလည္း ရိွပါသည္ ေနထြက္သည္ ေနဝင္
သည္ ထို သေဘာမ်ွသာ အဆံုးမရိွေသာအရာမ်ားစြာ ထဲ၌
အဆံုးမရိွေသာ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆႏၲျပဳလ်ွက္. . . . . . . . . .

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kyawkohtet! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 3.31 % upvote from @boomerang.

တန္ဖိုးရွိေသာဘဝအခ်ိန္ေတြျဖဳန္းတီးျပစ္တာ ဝမ္းနည္းစရာပါ
အန္တီေတာ့ အဲလိုယူဆပါတယ္ သား