အစက္ေျပာက္

in myanmar •  6 months ago

အေတြးေတြ ေပ်ာက္ ေဝဝါးဝါး နဲ႕

တစ္ရက္နဲ႕ တစ္ရက္က မတူ ဒါက တေန့တာ

မနက္ျဖန္က မနက္ျဖန္ ေလလာမလား မိုးလာမလား

ေဝဝါးဝါး နဲ႕ အနာ ဂါတ္ မနက္ျဖန္

ေလနွင္ရာ လဲ မယိမ္း ႏြဲ႕ နိုင္

ေလးပင္ ေနမဲ႕ အစား ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးဘဲ

မနက္ျဖန္ တြက္ ဒီေန ဒီေန့က မနက္ျဖန္တြက္

သင့္အတြက္ မနက္ျဖန္ ငါ့အတြက္ မနက္ျဖန္

ေလာကၾကီး ရဲ႕ မနက္ျဖန္ အားလံုး အတြက္

အားလံုး ရဲ႕ မနက္ျဖန္

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

မနက္ျဖန္ မနက္ျဖန္ အျမဲရွိေနမဲ့မနက္ျဖန္ပါေနာ္

·

ဟုတ္ပဗ်ား