ေဆာင္းရဲ႕သက္ျပင္း

in #myanmar4 years ago

dark-galaxy-wallpaper-night-32237.jpg
Credit Image >>>

ေဆာင္းညရဲ႕ေလေျပမ်ားႀကား
ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္အသက္ရႈသံေတြနဲ႔
လက္ႀကားကေဆးေပါလိပ္ကုိဖြာရႈိက္ရင္း
လြင့္ပ်ယ္သြားေသာ မီးခုိးေငြ႔ေတြနဲ႔
ကုိယ့္အေတြးေတြက စီးေမ်ာလုိ႔ …

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ
မီးခုိးေငြ႔ေတြျပန္မလာေတာ့သလုိ
ကုိယ့္ရဲ႕ငယ္ဘဝေတြလည္း
ျပန္မရေတာ့ပါလား…

တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္နဲ႔ ့
ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ဒီေဆာင္း
ကုိယ့္အတြက္ အမွတ္ရစရာဆုိလုိ႔
" အသက္ေတြႀကီးလာျပီေလ "

ေဆာင္းေရ …
မင္းရဲ႕ညတာေတြက
ရွည္ႀကာလြန္းတယ္ဆုိေပမယ့္
ငါ့ရဲ႕အသက္ခႏၶာေတြေကာ
ဘယ္ေလာက္ထိရွည္ႀကာႏုိင္မွာလည္း ။

blur-celebration-christmas-749162.jpg
Credit Image >>>

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ
ငါခြန္အားရွိေနသေရြ့ေတာ့
မင္းရဲ႕ညတာေတြမွာ
လင္းလက္တဲ့ႀကယ္တာယာအျဖစ္
ရွိေနခြင့္ေပးပါ အခုခ်ိန္ေလးေတာ့
ငါႀကိဳးစားေနဆဲေပါ့

အားလုံးကုိ ေလးစားလွ်က္ …

ညီညီထြန္း

မုိးစက္
written by @ konyinyitun
MSC.259

Sort:  

သက္ျပင္းေတြခ် လူ႔ဘဝ

Posted using Partiko Android

ညတာရွည္ေတာ့ ပိုအိပ္ရတာေပါ့့ ဟီး ...

Congratulations @konyinyitun! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @konyinyitun! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17121.10
ETH 1281.22
USDT 1.00
SBD 2.10