အပ္ရွသံေလး

in #myanmar4 years ago

adventure-climb-hike-23679.jpg
Credit Image >>>

ေႏြးေထြးေသာ ရင္ဘက္စုံရဲ႕အလယ္

လွ်ပ္စီးမ်ားလပ္သလုိ အပ္ကြဲေႀကာင္းမ်ား

ေသြးသိပ္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ အေတာ္မလြယ္

ဒဏ္ရာေတြကုစားဖုိ႔

နယ္ေျမသစ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလာမွ

ပထမဦးဆုံးစတဲ့ေျခလွမ္း ေသြးသံတရဲရဲ ။

မညီးညဴတတ္ခဲ့တဲ့ဒီေကာင္

' အပ္ရွသံ ' သံေလးေတာ့ ဖြင့္ဟမိရဲ႕

adventure-alone-backpack-92081.jpg
Credit Image >>>

" ဘဝရယ္ … အံကုိႀကိတ္ ေခါင္းကုိေမာ့ရင္း

ဟုိ…

အေဝးက ျမင္ေနရတဲ့ပန္းတုိင္

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ေရာက္လိမ့္မလဲလုိ႔…"

အားလုံးကုိ ေလးစားလွ်က္ …

ညီညီထြန္း

မုိးစက္
written by @ konyinyitun
MSC.259

Sort:  

အပ္ေတာ႔ရွတာဘဲ အပ္က ေလးေတာင္ေလာက္ရွည္တယ္

ေတာ္ေတာ္ကုိ နာရတယ္ ကုိဒုိေရ

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16979.67
ETH 1279.25
USDT 1.00
SBD 2.08