စိတ္ညစ္လည္းေပ်ာ္ေအာင္ေနပါတယ္

in #myanmar5 years ago

Steemitမွာ က်ေနာ္႐ွံုးသလား...ျမတ္သလား..
အျပင္ပမ္းၾကည့္ရင္ေတာ့႐ွံုးတယ္လို႔ေျပာရမယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္တြက္ျပရရင္မ႐ွံုးပါဘူး။
ျမတ္လားဆိုေတာ့လည္းမျမတ္ပါဘူး။
ဘာလို႔မ႐ွံုးရလည္းဆိုတဲ့အေၾကာင္းကလည္း႐ွိတယ္ေလ.😁

က်ေနာ္ရင္းခဲ့တဲ့$500နီးပါးပမာဏကေန အခုေစ်းမ႐ွိတဲ့အခ်ိန္ထိကိုမွ ျပန္ရခဲ့တဲ့ပိုက္ဆံမ႐ွိေပမယ့္က်ေနာ္အျမတ္ရခဲ့တယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုရင္ က်ေနာ္ မိတ္ေဆြေတြတိုးပြားခဲ့တယ္ေလ။အဲ့ဒါအျမတ္ေပါ့။

$500ဆိုတာကလည္း steemitကရတာကိုပဲ steemitမွာျပန္ရင္းခဲ့တာမို႔မ႐ွံုးပါဘူး။

က်ေနာ္မိတ္ေဆြေတြရလို႔က်ေနာ္ေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဘာလို႔လည္းဆိုရင္ က်ေနာ္ရဲ႕အရင္အခ်ိန္ေတြက fbသံုးရင္ေတာင္ ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားသိပ္ေျပာတာမဟုတ္လို႔ က်ေနာ့ကိုခင္မင္တဲ့သူဆိုတာ ခပ္႐ွား႐ွားပါ။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္ဝင္မေျပာရင္ေတာင္ gpမွာသူတို႔ေတြေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာေတြကိုသိႏိုင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အြန္လိုင္းေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာရယ္လို႔က်ေနာ့မွာမ႐ွိပါဘူး။

Btcအနည္းငယ္လည္း ျပန္မဆပ္တဲ့သူ႐ွိခဲ့ဖူးပါတယ္
စိတ္မညစ္ပါဘူး။ မေပးရင္လည္းမေတာင္းတက္ပါဘူး။ကိုယ္ကမေတာင္းေပမယ့္ သူကေတာ့blockတက္ပါတယ္။😁

အျပင္ေလာကမွာေတာ့Problemအနည္းငယ္ေတာ့ရွိတယ္ဗ်...ဒါေပမယ့္လည္း အခ်ိန္တန္ရင္အဆင္ေျပသြားမွာပါ။
အားလံုးကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 9.34% upvote from us for your 1835 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

သာဓု သာဓု သာဓု ☺

ဤသို႔ျပဳရ ကုသလေၾကာင့္ ဟိဟိ😁😁😂😂

Posted using Partiko Android

မေပးရင္ မေတာင္းတတ္ဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာရင္ က်ေနာ့လည္း 100 ေလာက္ေခ်းပါ။ BTC!

Posted using Partiko Android

ေခ်းလည္းေခ်းေတာ့ဘူးေလ ဟီး😁😁

Posted using Partiko Android

ေစာေစာကတည္းက အဲလိုဖြင့္ေျပာပါလားဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း ေခ်းမွာေပါ့😁

Posted using Partiko Android

ဟိဟိ ကိုယ့္လူေတကေတာ့ လိုက္ေတာင္းမွာေနာ့😁😁

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69380.97
ETH 3764.30
USDT 1.00
SBD 3.86