we will see you at the top.

in myanmar •  8 months ago

image
သံမဏိလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး အင္ဒရူးကာနက္ဂ်ီက ေျပာဖူးသည္။
"ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြက ကူညီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ျမင္လာတာပါ…” ဆိုေသာစကားျဖစ္သည္။ ထိုထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မိတ္ေဆြမ်ား ကူညီဖန္တီးႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာဌာနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည့္ သံမဏိလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၏ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈသည္လည္း ေမ့ထားမရသည့္ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ စာအုပ္စာေပမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိၿပီ။ သင့္စိတ္ကူးပံုေဖာ္သမွ်ကို လုပ္ကိုင္ေပးၾကမည့္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိၿပီ။ သို႔ဆိုလွ်င္ သင္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးမည့္ ေလာင္စာမိတ္ေဆြမ်ားသာ လိုေတာ့သည္။ ထိုမိတ္ေဆြမ်ားသည္ သင္၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုမိတ္ေဆြကင္းမဲ့ေနလွ်င္ သင္၏တိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ေႏွးေကြးေနေပလိမ့္မည္။ အာကာသသို႔ လႊတ္တင္မည့္ လြန္းပ်ံယာဥ္အတြက္ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အာကာသယာဥ္မွဴးအျပင္ တြန္းအားေပးမည့္ေလာင္စာသည္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ သင္သည္ ထိုေလာင္စာႏွင့္တူေသာ မိတ္ေဆြကို တြန္းအားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး စနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အရွိန္ျမင့္ဆံုးတြန္းပို႔ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ လြဲမွားစြာ အသံုးခ်မိလိုက္ သည္ႏွင့္ လြင့္စင္ေပါက္ကြဲကာ ေပ်ာက္ရွသြားမည့္သူမွာ သင္ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ မိတ္ေဆြသံုးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေနၿပီဆိုပါက ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးမိၿပီျဖစ္သည္။ သင္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုးဆယ္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။ သင္၏ ႀကိဳးစားမႈ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ျဖင့္ လက္ေတြ႔ဘဝ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးကာ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ႀကိဳးစားအာထုတ္သည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို သင္မယံုမၾကည္ျဖစ္ကာ သံသယ ဝင္ေကာင္းဝင္ႏိုင္သည္။ ဆုိရိုးတစ္ခုကို သင္ၾကားဖူးမည္ ထင္ပါသည္။

“ရင့္မွည့္ေနတဲ့ သစ္သီးတစ္လံုးအတြက္ ေလညင္းေလးကလည္း ေၾကြက်ေစတာပဲ” ဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္။ သင္ျမင္သာေအာင္ ထပ္ေျပာျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကားတစ္စီးကို လိုခ်င္သည့္ အရွိန္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေစရန္အတြက္ သင္ကုိယ္တိုင္ အပင္ပန္းခံတြန္းရန္ မလိုအပ္ေခ်။ ကားတစ္စီးအတြက္ ဆီ၊ မီး၊ ေရ၊ ေလ ျပည့္စံုၿပီးဆိုလွ်င္ ေသာ့ဖြင့္၊ စက္ႏိႈး၊ ဂီယာထိုး၍ လီဗာေလးနင္းလိုက္ရံုသာ ရွိသည္။ အရွိန္ဘယ္ေလာက္ဟူသည္ သင္နင္းေနသည့္ လီဗာအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနသည္။ ကားတစ္စီး လိုရာခရီးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္ဖို႔အတြက္ သင္ပင္ပင္ပန္းပန္း တြန္းမည္လား၊ သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ လီဗာနင္းကာ သြားမည္လား။ လိုအပ္သည္မွာ သင့္ဘက္မွ ကားေကာင္းတစ္စီးျဖစ္ဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပည့္စံုေနၿပီဆိုလွ်င္ သင္၏အားထုတ္မႈ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ျဖင့္ လိုရာပန္းတိုင္ကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ အေရာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခဲ့မည္ဆိုပါက မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို သင္ေျပာ ႏိုင္သည့္ စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ထိုစကားမွာ ….

“We will see you at the top” ဆိုေသာ စကားျဖစ္ေလသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice content. Lot of hard work.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by forexlive from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.