လမင်းနဲ့ ကမ္ဘာ​မြေကြီး

in #myanmar8 months ago

Ibispaintx နဲ့ ​ရေးဆွဲထားတာပါ upvote ​ပေးနိုင်ပါတယ်

eb4aqbg6bk.png

ပန်းချီဆွဲလို့ရတဲ့ windows software, android app နဲ့ device သိတာရှိရင် ​ပြော​ပေးကြပါ

လက်နဲ့ မဆွဲဘဲ digital နည်းနဲ့ ပန်းချီဆွဲချင်လို့ပါ

Sort:  

None comment, for estm token, please understand

အလကား အ​ချောင် လိုချင်တယ်

Digital နည်းနဲ့ ဆွဲတဲ့ ပန်းချီ​တွေကို ​ရောင်းလို့ရလား သိချင်လို့ပါ

ပြပွဲ​တွေထဲမှာ digital ပန်းချီပြပွဲလည်း ​တွေ့ဖူးတယ်

Upvote ​ပေးလိုက်ပါတယ်

​ကျေးဇူးပါ

Windows မှာဆို coral draw နဲ့ ဆွဲလို့ရတယ်

မဆွဲတတ်ဘူး သင်ရဦးမယ်

မတူပါဘူး

ဆွဲရပြီး​ရောပါ မကျွမ်းပါဘူး

Congratulations @digital.arts! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10910.98
ETH 364.41
USDT 1.00
SBD 0.97