ေသာတာပန္ ဆီ ဆား ေဆး အလႉေတာ္ စစ္ကိုင္း

in myanmar •  2 months ago  (edited)

၁၃၈၁ ခု ေသာဠသမအႀကိမ္=(16)ႀကိမ္ ေသာတာပန္ ဆီအလႉေတာ္
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ ေသာတာပန္ရပ္ ေလးကြၽန္းမာန္ေအာင္ ဘုရားဝင္းအတြင္း
ယေန့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ေပၚရိွ သံဃာေတာ္ မ်ား သီလရွင္မ်ားအား ဆီ ဆား ေဆး အလႉေတာ္
3 - 9 - 2019 ပိႆာေပါင္း ၂၀၃၀၅

ပင့္သံဃာမ်ားတန္းစီ

လႉဘြယ္မ်ား

လႉဒန္းပံု

စနစ္တက်လႉဒန္းမႈ

ေရစက္ခ် ဓမၼာရံု

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi

Posted using Partiko Android

Hello chirstonawba9!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

Congratulations @chirstonawba9! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 1.31% upvote from us for your 300 Partiko Points! Together, let's change the world!