ပညာရွိ? = လူမိုက္ ?

in #myanmar2 years ago

ပညာရွိ? = လူမိုက္ ?

ခုေခတ္တြင္ေငြရွိမွ ျပည္အသိေက်ာ္တာ
ေငြမရွိေခ်ာ္ပါလွ်င္ ေဖာ္သဟာေရွာင္ရွား
ေငြေဌးမွအေရးယူတယ္ အေလးမူငုံလို႕ဝတ္တြား
ေငြမ့ဲလို႕မြဲသူကို အကဲမူမထား
ပညာေရးေတြဘယ္ေလာက္မ်ားေစေတာ့
အုတ္ၾကားေပါက္ျမက္ထင္
ဆင္းရဲသူပညာရွိလွ်င္ျဖင့္
နင္ဘာသိေျပာဆိုၾကျခင္း
ထီေပါက္လို႕ ေငြစျမင္လွ်င္
ခဏပင္ပညာရွိႏိုင္ရဲ႕
ေဂၚရင္ဂ်ီျဖစ္ပေစ
ေငြေၾကာင့္ရိုေသ
ေငြထုတ္နဲ႕ထုေခ်လွ်င္
အမႈေတြေအာင္ကိန္းပါ့ေလး ေဟး ေဟး။

မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ မွေဟာေျပားခ်က္

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 3.73% upvote from us for your 770 Partiko Points! Together, let's change the world!

This language looks cool! What is it?

Posted using Partiko Android

That is myanmar poem ; long long ago.

Posted using Partiko Android