CHEETAH -MYANMAR WEEKLY REPORT -27/09/2017steemCreated with Sketch.

in myanmar •  2 years ago 

chee.jpg

Cheetah-Myanmar သည္ ျမန္မာလူငယ္တို႔၏တိုးတက္ရာ ျဖစ္ ေသာ Steemit Platform တြင္ Myanmar Steemit community မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား မလိုက္နာေသာ အေကာင့္ မ်ားကို သတိေပးရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ အတူ cheetah-myanmar မွ resteem ျပဳလုပ္ခံရေသာpost မ်ားသည္ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္ , စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ post မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ newbies မ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့လာ၍ မည္သို႔ ေသာ post မ်ား cheetah ထိတတ္သည္ကို ပညာယူေစခ်င္ပါသည္။

@kta မွာ copy ယူထား၍ original cheetah ထိထားပါသည္။ သူ၏ အျခား ေသာ post မွာ လည္း copy ယူထားသျဖင့္ cheetah - Myanmar မွ ဝင္ ေရာက္သတိေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

@sunminhtun ႏွင့္ @henryba တို႔ မွာ မိမိတို႔ cheetah ထိထားေသာ post မ်ားအတြင္းရွိစာသားမ်ားကို ၇ ရက္ မျပည့္ ခင္ ဖ်က္လိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း cheetah comment မ်ားကို ေတာ့ ဖ်က္ခြင့္ မရွိပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ အသစ္ ေရာက္လာေသာ သူမ်ားအား အထူးသတိေပးလိုသည္မွာ Steemit Platform တြင္ မိမိ ျပဳလုပ္လိုက္ ေသာ အမွားမ်ား အတြက္ edit ရွိ ေသာ္လည္း delete မရွိသည္ကို သတိထားေစလိုပါသည္။

@hlamyothet မွာ Facebook ေပၚမွ အမ်ားသူငွာ ၏ post မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလည္း၍ တင္ထားျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ MSC မွ မည္သို႔ ေသာ copy မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ပါ။ MSC အေနျဖင့္ promotion တင္သူမ်ားကို မိမိ ၏ ကိုယ္ပိုင္အေရးအသားျဖင့္ သာ promotion တင္ၾကရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့သလို promotion ပါၿပီ ေနာက္ ယခု လို Myanmar-cheetah မွ အျခားသူမ်ားထံမွ copy ကူးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလ်င္ ရာသက္ပန္ promotion တင္ပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ @hlamyathet အေနျဖင့္ ယခင္က promotion မ်ားတြင္ရရွိ post မ်ားအား copy မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ဤ cheetah-ျမန္မာ post ေအာက္တြင္ အမ်ားသူငွာ သိသာေစရန္လံုေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကို comment ျဖင့္ လာေရာက္ ေျဖရွင္းပါရန္ အသိ ေပးလိုက္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို ျမန္မာ tag ေအာက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီေသာ post မ်ား ပံုမွန္ promotion ရၾကေသာ္လည္း အထက္ေဖၚျပပါ post မ်ားေၾကာင့္ original ေဆာင္းပါးေရးသားသူတို႔ မထိခိုက္ၾကေစရန္ cheetah-Myanmar မွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤ တြင္ promotion ေပၚသို႔ post မ်ားတင္၍ SBD ရရွိရန္ အမ်ားသူငွာမ်ားနည္းသူ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ MSC Admin team မွာ လူသစ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဖးမွ၍ လက္တြဲေခၚေနၾကပါသည္။ သူတပါး ႀကိဳးစား၍ Steemit Platform ေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ copy post မ်ားျဖင့္ မလိမ့္တပတ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူ ျခင္းကို Myanmar Steemit Community မွ မည္သို႔ မွ် လက္မခံႏိုင္သည့္ အျပင္ ႀကိဳစားေနသူတို႔ အက်ိဳးကိုၾကည့္၍ copy past အေကာင့္ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသတိေပးလိုက္ပါသည္။

Cheetah-Myanmar

Myanmar Steemit community

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Steemit စလုပ္ေတာ့ cheetah ဆီလာတဲ့ စာဆို အရမ္းမုန္းတာ
အခုေတာ့
Myanmar Cheetah ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္

Thanks for warning

ျမန္မာ steemit ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပိုျပီး လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါေစ ဆရာ cheetah

myanmar တို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိခါအတြက္
cheetah-myanmar ကို အားေပးလွ်က္
👏👏👏👏👏👏👏👏

myanmar တို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိခၡါအတြက္
cheetah-myanmar ကို အားေပးလွ်က္
👏👏👏👏👏👏👏👏

good job , brother

good post

Very good job cheetah-Myanmar ,trust you

တကယ္ေတာ့ cheetah ဆိုတာ သစ္ၾကဳတ္ပါ

Good job.

copy ကူးတဲ့သူ​ေတြက steemit မွာရပ္​တည္​ဖို႔မလြယ္​ပါဘူး။
@cheetah-myanmar ကို ​ေထာက္​ခံပါတယ္​ ။

Myanmar Steemit Community အတြက္ Cheetah-Myanmar ရွိေနတာ ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သလို၊ အမွန္တရားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားပါတယ္။

Good Job Cheetah-Myanmar ......

ဟုတ္က့ဲ လိုက္နာပါ့မယ္ရွင့္

great job .

ေထာက္ခံပါတယ္

ေကာင္းပါတယ္ ဆရာ cheetah ခင္ဗ်ာ အပင္ပန္းခံကာ ေရးသားေနပူမ်ားၾကားမွာ အလြယ္တကူ ကူးယူေနေသာ လည္းေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်

This post has been ranked within the top 80 most undervalued posts in the first half of Sep 27. We estimate that this post is undervalued by $10.73 as compared to a scenario in which every voter had an equal say.

See the full rankings and details in The Daily Tribune: Sep 27 - Part I. You can also read about some of our methodology, data analysis and technical details in our initial post.

If you are the author and would prefer not to receive these comments, simply reply "Stop" to this comment.

ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္လို႔ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ ။

Thank you !

ႀိကိုဆို ​ေထာ္​က္​ခံပါသည္​

Congratulations @cheetah-myanmar! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cheetah-myanmar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cheetah-myanmar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!