“မယူလည္း ရသားနဲ႕”

in #myanmar5 years ago

image

“မယူလည္း ရသားနဲ႕”

သူေပးတဲ့အပူ
သူေျပာတဲ့စကား
ငါ့ကိုေစာ္ကား
စဥ္းစားတိုင္း ေဒါသပြား
ေတြးမိတိုင္း ေသာကပြား။

ေျပာတဲ့သူက
ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္
ငါ့ရင္ထဲမွာ မီးေတာက္။

ၾကာလာေတာ့ စိတ္ေျပ
ေမ့လိုက္ေတာ့သက္သာ။
ခြင့္လႊတ္ေတာ့ ခ်မ္းသာ။

တရားခံက
ငါ့ေဒါသ
ငါ့မာန
ငါ့အတၱ။

သူေပးတဲ့အပူ
မယူလဲရသားနဲ႔
ေနာက္မ်ားဆို မယူဖို႔
ငါ့စိတ္ကိုဆံုးမထား
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆံုးမစကား။

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27509.72
ETH 1749.41
USDT 1.00
SBD 2.90