Key To Secret (26)

in myanmar •  4 months ago

...မဂၤလာပါ...
orca-image-1529977165557.jpg_1529977165661.jpeg

Morpheus , The Matrix
Morpheus - စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္အမည္
The Matrix - ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားအမည္

ထိုလူမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းကို သင္ အဆုံးသတ္ရမယ္။
သင့္ဘဝေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔‘အားထုတ္မႈ’နဲ႕ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစား
အလုပ္လုပ္ေစျခင္းကို သင္ အဆုံး သတ္ရမယ္။
မုန္လာဥနီကို လိုက္ဖမ္းေနျခင္းအား သင္ ရပ္တန္႔ရမယ္၊၊
ၿပီးေနာက္ မုန္လာဥနီကို ရယူပါ။
ၿပီးေတာ့ ထိုအရာကို လုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းက
ကံၾကမၼာခ်ိန္ညွိျခင္း လမ္းအတိုင္း ျဖစ္တယ္။

သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္းမွ သင့္အိပ္မက္မ်ားကို ဆြဲထုတ္
ယူဖို႔ သူတို႔ကို အစစ္အမွန္ အေကာင္အထည္ ေပၚေစဖို႔
ထိုအရာက ‘သင့္စိတ္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိ’ တဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။
ထိုအရာက ဒီေန႕ ဒီမွာ တေလွ်ာက္လုံး သင့္ကို ကြၽန္မ
ေျပာခဲ့ၿပီးတဲ့ အဆင့္မ်ားအားလုံးရဲ႕ အဆုံးသတ္ နိဂုံး
ျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ကံၾကမၼာကို ယခု သင္ ခ်ိန္ညွိယူခ်င္ရင္ အဲဒီ ေနာက္
Link ကို ႏွိပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအခမဲ့ ဗီဒီယိုသင္တန္းထဲက
အတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ပါ =
www.manifestation.miracle.com

…ထိုအထဲမွာ ယေန႕ ခုအခ်ိန္ သင့္ကံၾကမၼာကို ခ်ိန္ညွိရန္ႏွင့္
စြမ္းရည္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေစျခင္း စြမ္းရည္ကို ရရွိဖို႔ သင္ သုံးနိုင္တဲ့ အဆင့္မ်ားကို သင့္အား
ေပးတဲ့ ကြၽန္မကို သင္ ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။
ခုခ်ိန္ ဒီစကားေျပာမွတ္တမ္းထဲမွာ ထိုအရာကို ရွင္းျပဖို႔
ကြၽန္မအတြက္အခ်ိန္ တကယ္မလုံေလာက္လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈက သင့္တာဝန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ကြၽန္မ အရိုးသားဆုံး ေျပာေလ့
ရွိတာပါ။

ကြၽန္မ ဒီစကားေျပာမွတ္တမ္းထဲမွာ ၾကားလပ္ ေနရာလြတ္ျဖင့္ အေတာ္ေလး နိုင္ထက္ကလူ ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကြၽန္မ သင့္ကို ေပးခ်င္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ပိုမိုၿပီး
တစုတစည္းတည္း ထားရွိေပးပါတယ္။
ဒီကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားက သင့္ရဲ႕ တိက်တဲ့
အိပ္မက္မ်ားကို အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ သင့္ကို ကူညီ
ပါလိမ့္မယ္။ (လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား သူတို႔ ပိုင္တဲ့ ဒီအရာ
မလုပ္နိုင္ေသးတာကို သင္ အံ့အားသင့္မွာပါ… ခုတကယ္၊
သင့္အိပ္မက္မ်ားကို သင္အၿမဲရရွိခ်င္ရင္ ထိုအရာက သင္
အေသးစိတ္အတိအက် သိရမယ့္ အသက္တမွ် အေရးႀကီး
တာပါ !)…

… သင့္ရဲ႕ ‘အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္း အာ႐ုံ စူးစိုက္မႈ
ဗဟိုရ္ခ်က္’ကို အလြန္အားေကာင္းထင္ရွားသည့္
ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အပိုင္းပိုင္း စိတ္ပိုင္း ၿပီးေတာ့ ေန႕တစ္ေန႕စီတိုင္းမွာ သင့္ရဲ႕ သဘာဝက် အရိုင္းဆန္ဆုံး
အိပ္မက္မ်ားရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္ျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားပါ။
ထိုေၾကာင့္ အခု ထိုအရာက သင့္တာဝန္သာ။

ယေန႕ ကြၽန္မ သင့္ကို ေပးခဲ့ၿပီးတာေတြကို သင္ ယူေဆာင္
နိုင္ၿပီးေတာ့ သင့္ဘဝရဲ႕ အံ့ၾသစရာ ရလဒ္ေတြ နားဝင္
ေအာင္ ေျပာထြက္ဖို႔ ဒီတန္ဖိုးရွိေသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ
ေတြကို အသုံးျပဳပါ။
ၿပီးေတာ့ ခုအခ်ိန္မွန္ အဲဒါစတင္ျခင္းကို သင္ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္ ကံအေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္မ ဆႏၵျပဳပါတယ္…
သို႔ေသာ္လည္း၊ ဒီသင္တန္း ဗီဒီယိုတိုေလး ကို သင္ ၾကည့္ရႈ
ေလ့လာ စစ္ေဆးမွာကို ကြၽန္မ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္တယ္လို႔ ကြၽန္မ အရိုးသားဆုံး နဲ႕ ေျပာ ပါမယ္။

www.manifesttationmiracle.com
… ထိုအရာကို အခု‘တိုက္ရိုက္လႊင့္’ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
ထိုအထဲမွာ သင္လိုအပ္တဲ့ အရာရာတိုင္း သင့္ကိုေပးဖို႔
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး တဆင့္ၿပီး တဆင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ
ထားတဲ့ ကြၽန္မကို သင္ေတြ႕ရ ပါ့မယ္ …
သင္အၿမဲလိုခ်င္ ဆႏၵျပဳတဲ့ အရာရာတိုင္းအတြက္ သင့္ကို
ေပးဖို႔ စၾကဝဠာကို အတိအက် လုပ္ခိုင္းေပါ့။
ဒါထက္ပိုၿပီး ရွင္းလင္းေအာင္ ထိုအရာကို ကြၽန္မ မလုပ္နိုင္
ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အခု၊ ထိုအရာက သင့္တာဝန္သာ။
သင့္အိပ္မက္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ အစစ္အမွန္ အေကာင္အထည္
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို စတင္ခဲ့တဲ့ သင့္ ကို ကြၽန္မတို႔ ေတြ႕ရပါၿပီလို႔ ကြၽန္မေျပာပါမယ္!

ဆက္ရန္.....
Screenshot_2018_0911_162616.png

Original Ebook ... Manifestation Primer
www.manifestationmiracle.com

Original Author ... Heather Matthews

Translated by Hein Khant Maung
orca-image-1529224864173.jpg_1529224864253.jpeg

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 5.93% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

အဲ႕ထဲက လိပ္စာေတြကိုေတာ့ ျကည့္ခ်င္စိတ္ျဖစ္မိပါရဲ႕ ေဘမရွိေသးေတာ့လည္း ခနသည္းခံရဦးမယ္ ဘယ္လို သင္တန္းေပးထားလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ေနတာ

·

Eလို နားေထာင္တတ္ရင္ ေကာင္းပါတယ္ဘုရား

You got a 7.64% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

Thank you so much for using our service! You were protected from massive loss up to 20%

You just received 9.34% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

အပိုင္​း26​ေရာက္​လာၿပီ....ဆက္​ၿပီးဖတ္​ပါ့မယ္​....တစ္​​ေခါက္​ဖတ္​လို႔နားမလည္​တဲ့အပိုင္​းမ်ားကိုအထပ္​ထပ္​အခါခါျပန္​ဖတ္​ပါ့မယ္​...​ေကာင္​း​ေသာပိုစ္​့ပါ...

·

ၿပီးပါၿပီဗ်... မနက္ျဖန္ စဆံုး pdf တင္ေပးပါမယ္...

အိမ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေအာင္

·

အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚၿပီ
Steem ေဈး $ 20

အျမဲတမ္းအားေပးလ်က္ပါေနာ္

·

ေက်းဇူးပါဗ်ာ

ၿပီးခါနီးၿပီပဲ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာ ခ်ီးက် ဴ းပါတယ္

·

ၿပီးသြားၿပီ...
ေနာက္တစ္ပိုင္း ညင္းဆိုခ်က္ေလး ထည့္ေပးဦးမလို႔

ဇာတ္သိမ္းအထိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါတယ္

·

ေက်းဇူးပါ

က်ဳပ္ကုိ ေတြ႕တယ္ဆုိရင္လည္း ေအာင္ျမင္ေရးနည္းေလးကုိ သြယ္၀ုိက္မေနပဲ ဒဲ့ေပးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္စမ္းဘာ ကုိဟိန္းရယ္ ☺

·

ဟုတ္ပါ့ ဦးစိုးေရ...

the matrix ေတာ့ ၾကည့္ဖူးတယ္ဗ်

·

ေကာင္းတယ္ေနာ္

ဓာတ္လံုးေလးနဲ႔စၾကာဝဠာႀကီးကိုခိုင္းေစလိုက္ပါကိုဟိန္း

·

ခိုင္းေစေနပါတယ္

အား​ေပးလို႔ ဖတ္​႐ူ႕လို႔ ​ေကာင္​းပါတယ္​ ကိုဟိန္​း 😊😊

·

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ၾကည္​့​ေတာ့ၾကည္​့ခ်င္​တယ္​
1sbd 8$​ေလာက္​​ေရာက္​မွ
ခုက ​ေဘတပ္​နိုင္​​ေသးဘူး

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 10.83% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works