အႏၱရယ္ကင္း ပရိတ္တရားနာ

in myanmar •  5 months ago 

မဂၤလာပါ...
ဒီေန႔ မနက္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏
အိမ္တြင္ အႏၱရယ္ကင္း ပရိတ္ ရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္ရာ၌ ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးေသာ
ငါ့တေရာ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကို
ဖူးေျမာ္ခဲ့ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္၏ အိမ္တြင္းမႈမွ ထုတ္လုပ္ေသာ
သဘာဝေကာ္ဖီ၊ ေခ်ာကလပ္ အထုတ္မ်ားႏွင့္
နဝကမၼဝတၳဳေငြလည္း ဆပ္ကပ္ပူေဇာ္
လႉခဲ့ရပါတယ္။

ဤသို႔ လႉဒါန္းရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
ေဝေနယ်သတၱဝါအားလံုး ႏွင့္တကြ
မိတ္ေဆြအားလံုးအား ကုသိုလ္ အမွ် ေပးေဝပါ၏။
သာဓု သာဓု သာဓု။

MSC - 193

@billionairehein

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

သာဓု သာဓု သာဓု
Thank for sharing!
Steem ေဈး တတ္ပါေစ

Posted using Partiko Android

·

ျပည့္ပါေစသား

Posted using Partiko Android

ဆရာ့အိမ္​မွာလား

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ဘူး မိတ္ေဆြအိမ္

Posted using Partiko Android

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

·

Yes, I do.
Thank

Posted using Partiko Android

လိုရာျပည့္စံုပါေစ
သာဓုပါ

Posted using Partiko Android

·

ျပည့္ပါေစဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 2000

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

·

Thank you

Posted using Partiko Android

သာဓုပါဗ်ာ

·

ထပ္တူရပါေစ

Posted using Partiko Android