လြမ္းဒဏ္သင့္ မိုး

in #myanmar3 years ago

လြမ္းဒဏ္သင့္ မိုး ...

အလြမ္းေတြ ရြာေနလိုက္တာ
ၾကည့္လိုက္စမ္း တသြင္သြင္စီးလို႔
သမုဒယေတြပဲ တဖြဲဖြဲက်လို႔
ေသာကမိုးေကာင္းကင္မွ ႏွင္းခါးေတြလည္းပါ
တ႐ိႈက္႐ိႈက္ တုန္ရင္ေမာဟိုက္
အသက္ငင္ေနတာမ်ားလား
ဗ်ာမ်ားေတြေဝ ပူေဆြး
ရဲေဆး တစ္ခြက္ ေပးစမ္းပါ
အား...!!!
ဘဝ...
အရမ္း ခါးျပင္းတယ္
တစ္က်ိဳက္တည္းနဲ႔ လဲေပါ့
ဓားသြားထက္က ပ်ားရည္တစ္စက္
တမ္းမက္မႈနဲ႔ လွ်က္ခဲ့မိတယ္
ခုမ်ားေတာ့...
ဒုကၡေတြ႕ခိုက္ က်ားနာမေ႐ွ႕ ခလုပ္တိုက္လဲခဲ့
နာက်င္မႈေတြ တရစပ္နဲ႔
ရက္စက္မႈေတြ ရပ္စဲဖို႔
မေတာင္းဆိုေတာ့ပါဘူး
အလြမ္းေတြပဲ ရြာခ်လိုက္ေတာ့မယ္
ဟိုး.. ေဝးေဝး တစ္ေနရာမွာ...။ ။

....... Hein Khant Maung ........

@billionairehein

Posted using Partiko Android

Sort:  

ကဗ်ာ​ေလးက တအားဖတ္​​ေကာင္​းတယ္​​ေနာ္​

Posted using Partiko Android

ေက်းဇူးပါဗ်

Posted using Partiko Android

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You got a 8.33% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 3.79% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

မိုးဆို မိုးစိုမွာပဲ စိုးမိတယ္​ 😀😀😃😃

Posted using Partiko Android

စိုးမွာစိုးလို႔ မိုးမိခဲ့ပါတယ္😁

လြမ္းမိုးတိတ္ပါေစ

Posted using Partiko Android

တိတ္သြားၿပီ

Posted using Partiko Android

အလြမ္းမ်ား ၿငိမ္းေစသတည္း

Posted using Partiko Android

ၿငိမ္းေအးပါၿပီ

Posted using Partiko Android

ဟုိးး အေဝးတစ္ေနရာက
အလြမ္းသင့္ ငွက္တစ္ေကာင္😋

Posted using Partiko Android

လြမ္းရင္း လြမ္းလ်က္ပါပဲ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36573.27
ETH 2395.04
USDT 1.00
SBD 4.00