အခ်စ္ဆိုတာ

in #myanglish6 years ago

အခ်စ္ဆိုတာ...ကုိယ့္အတြက္
အိမ္မက္ေတာင္...မမက္သင့္တဲ့အရာမ်ိဳး...။
ကုိယ္အိမ္မက္မက္တဲ့အခါ...
ႏုိးထတဲ့ တမနက္က...စိတ္နဲ႔လူနဲ႔မကပ္တာမ်ိဳး...။
ေက်းဇူးျပဳၿပီး....ကုိယ့္ကုိေမ့လိုက္ပါ..
ဒီစကားကုိရင္နာနာနဲ႔ေျပာရင္း
ကုိယ္လႊတ္ခဲ့တဲ့ လက္တစ္ဖက္က
ကုိယ့္ကုိ..အဆိပ္သင့္ေစခဲ့လို႔...
ကုိယ္..အိမ္မက္မက္ရမွာေတာင္ေၾကာက္တယ္...။
သူနဲ႔ကုိယ္ၾကား...အမွားေပါင္းမ်ားစြာ...
သူနဲ႔ကုိယ္ၾကား...နံရံတံတိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ..
သူနဲ႔ကုိယ္ၾကား...ေျခလွမ္းေပါင္းမ်ားစြာ....
ကုိယ္က ခ်စ္ေနရင္းနဲ႔စြန္႔လႊတ္....
သူက....မုန္းေနရင္းနဲ႔ခြင့္လႊတ္....
ကုိယ့္အခ်စ္က....မရဲရင့္ျခင္း
သူ႔အခ်စ္က.....ခြင့္လႊတ္ ျခင္း...။ image

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 11:02:33
Account Level: 0
Total XP: 25.35/100.00
Total Photos: 5
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Thank for your voting

i am voting you because your acc is almost in scam

အရမ္းလိုက္ဖက္ဲ့ စံုတြဲေလးပါ အားက်ပါတယ့

ဒါပဲေလ အခ်စ္ဆိုတာ

This post has received a 17.86% upvote from @sureshot thanks to: @min2thant!

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

A Chit So Tar.... .... ...

လွ႕ဝက္ခ်က္တစ္ခုပါလယး

Congratulations @xinmee! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

အခ်စ္ဆိုတာ႕ဝက္ခ်က္တစ္ခုပါ

Post မတင္တာၾကာလို႕ျဖစ္တာပါ။ ေအးေဆး

ok ok thank bro

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66940.80
ETH 3122.88
USDT 1.00
SBD 3.77