မိေက်ာင္းမင္းေရကင္းျပယံုပါ

in #myanglisg5 years ago

လူဆိုတာ ဘယ္သူမွ

အမွား မကင္းၾကပါဘူးေလ။

အမွားကို အမွားျမင္ မွားသြားမိတာ

ေတာင္းပန္ပါ၏ ဆိုတာမ်ိဳးကမွ

လူပီသ တာ ရယ္ပါေလ..

ကိုယ့္အမွားကို ကိုယ့္ထက္ ပိုႀကီးတဲ့

ကိုယ့္အေပၚမွားတဲ့ အမွားမ်ိဳးနဲ႔ ထပ္ဖံုးတာမ်ိဳးက်

သဘာဝလည္းမက်၊ လုပ္လည္းမလုပ္အပ္

ထင္မိ ေတြးမိတာရယ္တာပါေလ

ႏြားေရွ႕ထြန္မက်ဴးဝံ့ ပါ
image
မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပယံုပါ ေိေိ

Sort:  

မိေက်ာင္းမင္းေရ ေကာ္ဖီသြားေသာက္ရေအာင္လာခဲ့ပါ

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27354.15
ETH 1847.76
USDT 1.00
SBD 2.19