Tôi ảo tưởng quá nhiều ư...

in #musiclast month

"Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta
Sống đành mang mơ ước, mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại
Cái "tôi" nào không rét căm căm, nếu còn hơi ấm nơi em?
Ồ, cái "tôi" nao?
Sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra

Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta
Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người
Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, ở đâu bóng ta?
Ồ, có khi nao?
Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra

Đời về bên ta đó, là đời xa ta đó
Lúc phía đông bình minh, nắng theo đỉnh trời nắng tắt bên người
Thời gian trôi nhanh thế, người còn mê chốn đây
Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ, cái tôi điệp trùng

Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta
Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người
Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, ở đâu bóng ta?
Ồ, có khi nao?
Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra

Người về bên ta đó, rồi người quên ta đó
Có khi trong lòng khóc, vẫn nghe nụ cười ngỡ đã tàn mộng
Mặt hồ bao tăm cá, người ngồi câu vẫn đây
Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ, bóng em điệp trùng"

Sort:  

Congratulations @emily.ntt! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!