က်န္းမာေစဖုိ႔လက္ေလွ်ာက္စုိ႔

in #msu5 years ago

image
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ နည္းပညာမ်ားဆန္းသစ္လာမႈေႀကာင့္ လူတုိ႔သည္ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳမႈမ်ားလာႀကသည္။ ထုိသုိ႔ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈမ်ားလာျခင္းေႀကာင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္ကာ လူသက္သာေသာ္လည္း က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကႀကည့္လွ်င္ လူတုိ႔၏ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈနည္းပါးလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးသည္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနသည္ျဖစ္ရာ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ လူ႔သက္တမ္းတုိရျခင္းအေႀကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္။
ေသြးတုိး ႏွလုံး ဆီးခ်ဴ ိ ေလးဖက္နာ အရုိးပြေရာဂါႏွင့္ အဝလြန္ေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာလည္း ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပါးျခင္းေႀကာင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္အဆီတက္ျပီး ကုိလက္စထေရာမ်ားဖိစီးလာ၍ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း က်န္းမာေရးစာေစာင္အခ်ဴ ိ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေလ့လာသိရွိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး၏မွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေႀကာင့္ ကမ႓ာေပၚတြင္ လူဦးေရႏွစ္သန္းခန္႔ခႏၶာကုိယ္မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း ေရာဂါဘယထူေျပာ၍ေသဆုံးျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြေနရေႀကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ႀကာင့္ လူတုိင္းအသက္ရွည္က်န္းမာစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိရန္ အားကစားတစ္ခုခုကုိ ပုံမွန္စဲြျမဲစြာျပဳလုပ္သင့္သည္။
MSU-007

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26593.67
ETH 1587.30
USDT 1.00
SBD 2.17