က်ေနာ္တို႕ေဆးလိပ္မေသာက္တတ္ပါ

in #mso3 years ago

ဒီတစ္ႀကိမ္လည္းရႊာေတြဘက္ကဟာသဘဲတင္လိုက္အုန္းမယ္။
တခါကက်ေနာ္ဘႀကီးဆီဧည့္သည္လာလို႕ က်ေနာ္ကိုေဆးေပါ့လိပ္သြားဝယ္ခိုင္းတယ္။
ဘႀကီးေႀကာက္ရေတာ့လည္းအျမန္ေျပးရတာေပါ့ဗ်ာ
ဆိုင္မွာလည္းကုန္ေနတယ္ေျပာတာနဲ႕အျမန္ျပန္ေျပးျပီးကုန္ေနတယ္ဘႀကီးေရျပန္ေျပာရတာေပါ့
အဲ႕မွာဘႀကီးက ဧည့္သည္ကိုေဆးလိပ္တိုက္မလို႔မင္းကိုေဆးလိပ္ဝယ္ခိုင္းတာ မင္းကဆးလိပ္ဝယ္မလာေတာ့ဧည့္သည္ပါးစပ္ငါ့ ယီးဆို႔ထားရမွာလား လို႕လည္းေျပာလိုက္ေရာ ဧည့္သည္ေတြက 'အကိုႀကီးက်ေနာ္တို႕ေဆးလိပ္မေသာက္ပါဘူးဗ် 'တဲ႕

Sort:  

ေကာင္းတာပဲ

Coin Marketplace

STEEM 1.15
TRX 0.14
JST 0.133
BTC 57981.58
ETH 3910.10
BNB 672.57
SBD 7.24