Sort:  

Karna harga nya sudah turun bg

Hahaha .. makanya jgn lemah ... tetap posting .. krn kita gak tahu kaoan naik .. nah jika gak ada steem dan sbd gmn saat naik .. hahah

Hhhh..
Oke nyan bg,mksih atas motivasi Droeneuh..
Bek Neu support blog lon bg beuh

Hahahahha ..

That raya geukhem ABG nyan
Ahahahhha

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 37199.63
ETH 1235.52
USDT 1.00
SBD 3.26