genske posodobitve za človeške vrste

in #moski4 years ago

Potežite dogodek. Brez deodorantov. vendar mislim, da je vredno vstati s pridobitvijo čela.

  • Ne pozabite na funkcijo. kadarkoli želite. kliknite. To ni več.
  • Določitev starosti bi bilo lepo. vsi se določijo v starosti, ki jo želijo. *
  • dve krili bi bili lepi. Eleganten postanek. ampak poletimo. Letijo pticam, ki niso ekskluzivne. ne kot piščanci in noji. odsotnost v obstoju. ni lepo.
Sort:  

Congratulations @bazarov! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You made your First Comment
You got a First Vote
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28482.78
ETH 1824.05
USDT 1.00
SBD 2.77