Ainimum profit 42.5%/month unbelievable

in #mining6 years ago (edited)

The new project started on March 17, 2018 but is very hot due to high interest rates.
This article is not an investment advice, it is only an introduction. So think carefully if you are going to invest in it.

Get 1 Dego as soon as you register
Minimum interest rate is 4.75% / day
Have faucet every 60 minutes
That was the first thing I noticed when I went to the dogeminer homepage

dego1.PNG
To sign up for an account, you only need a wallet Dego. Create your wallet dego at dogechain.info if you haven't.
Once you have your wallet, At dogeminer homepape just enter your wallet address and click on "STAR MINING". Immediately your account is created and donated 1Dego, immediately 1Dego will also mine for you because it converted itself into DH.
You re-login your dogeminer account in the same way, so do not reveal your wallet address, it should only use for this web. Trade through another wallet.
To get free dego every 60 minutes please click "Faucet"
dego2.PNG
For your investment choose the right package for you right below the home page. The lowest package you have back capital after 22 days and can reinvestment to speed up your dego.
Dego's value is low and I think this is also a good thing. So, I'll leave a little here.
dego3.PNG
Currently the withdrawal at dogeminer very well, my friend @ngocbuivan has to hand and it done in 5 minutes.
Minimum withdrawal is 50Dego, with 1Dego fee
That is all the information I want to introduce to you.

Again think carefully if you invest, if you decide to invest I recommend you invest small amounts as it is a new project works.

Vietnamese


Lợi nhuận tối thiểu 42.5% thật khó tin

Dự án mới bắt đầu vào ngày 17.03.2018 nhưng đang rất nóng bởi lãi suất cao.
Bài viết này không phải là một lời khuyên đầu tư, nó chỉ mang tính giới thiệu. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ nếu bạn định đầu tư vào nó.

Được tặng 1 Dego ngay khi đăng ký thành viên
Lãi suất tối thiểu 4.75%/ ngày
Có vòi nhận Dego sau mỗi 60 phút
Đó là những điều đầu tiên tôi nhận thấy khi vào trang chủ của dogeminer

Để đăng ký tài khoản, bạn chỉ cần 1 ví dego. Để có ví bạn có thể vào dogechain.info để tạo cho mình 1 ví trữ dego.
Sau khi có ví, tại trang chủ của dogeminer bạn chỉ cần điền địa chỉ ví của bạn, sau đó click "STAR MINING". Ngay lập tức tài khoản của bạn được tạo và được tặng 1Dego, ngay lập tức 1Dego này cũng sẽ mining cho bạn vì nó tự chuyển đổi thành DH.
Bạn đăng nhập lại tài khoản của mình trên dogeminer cũng bằng cách như thế, do đó đừng để lộ địa chỉ ví của bạn, đây là ví để trữ tiền đã đào được mà thôi. Hãy giao dịch qua 1 ví khác.
Để nhận dego miễn phí mỗi 60 phút hãy click "Faucet"
Để đầu tư bạn hãy chọn gói phù hợp cho bạn ngay phía dưới trang chủ. Gói thấp nhất bạn có lại vốn sau 22 ngày và có thể tái đầu tư để nhanh chóng tăng số lượng Dego của bạn.
Dego đang thấp và tôi nghĩ đây cũng là điều tốt. Do đó, tôi sẽ để một ít tại đây.
Hiện tại việc rút Dego tại dogeminer rất tốt, bạn tôi @ngocbuivan đã thử và nó thực hiện trong 5 phút.

Tối thiểu rút là 50Dego với phí 1Dego
Đó là toàn bộ thông tin tôi muốn giới thiệu tới cho các bạn.

Một lần nữa hãy suy nghĩ thật kỹ nếu bạn đầu tư, nếu bạn quyết định đầu tư tôi khuyên bạn nên đầu tư số lượng nhỏ vì nó là một dự án mới hoạt động.

Follow @haccolong to update more projects

I am quite suspicious about this site. So again, I repeat to you if you intend to invest in it. Use the money you are willing to lose and consider this investment a game, mainly for fun.
Tôi khá nghi ngờ về website này. Vì thế, một lần nữa tôi nhắc lại với bạn là nếu bạn có ý định đầu tư vào nó. Hãy sử dụng phần tiền bạn sẵn sàng mất và hãy coi việc đầu tư này là một trò chơi, chủ yếu để cho vui.

Sort:  

Phải chơi cái này ngay thôi

Bỏ ít thôi nha, dự án mới và lãi cao quá thì ko an toàn lắm đâu à nha :)

vâng anh hihi

Awesome content with your nice mentality. Go ahead...

Thank you for visiting, I hope it will be useful for you!

hi vong tuyen duoc nhieu ref

Chút nữa anh đi dạo thả bom cho em coi :) mua được Doge bằng paypal thì ngon em ah!

Thông tin tuyệt vời!
Chiến thôi bạn ơi :)

Chiến nhẹ thôi bạn ah!

is this real site?Bro please tell me.

It's new side and I can not verify more, dear!
Sorry about that, but I invested quite a bit so I'm not afraid of losing my money.
Minimum investment is 2usd :)
If you have more information about it, I will be very grateful to you. Because I'm not sure about it!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by haccolong from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Please warn about ref link. Not nice.

why? It is not an investment advice. I think you have not read this article!

Nice one !!! Upvoted by me!

Thank you so much @cyndicatior
Have a nice day!

thử tí cho vui

uh min đầu tư có 2usd thì ném vài đô cũng chả sao :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37668.19
ETH 2026.34
USDT 1.00
SBD 5.07